Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија

- предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

- учествује у поступку предлагања изборних предмета

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

- разматра и прати услове за рад установе

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

Списак родитеља за Савет родитеља

2018-2019 год.

одељење

Име и презиме

I-1

Александра Крстовић

I-2

Бранислава  Јаредић

I-3

Ирина  Крстановић

I-4

Александар Пајевић

I-5

Љубица Бојовић

I-6

Андријана Попов

II-1

Драгана Смиљковић

II-2

Снежана  Хинић

II-3

Јелена  Пејовић

II-4

Далиборка Јовановић

II-5

Катарина Ђорђевић

II-6

Наташа Младеновић

III-1

Сања Пауновић

III-2

Слађана Тошић

III-3

Александар Грбић

III-4

Дијана Чарапић

III-5

Валентина Бабић

IV-1

Јелена Бијелић

IV-2

Јелена Карајловић

IV-3

Јелена Јакић-Лукић

IV-4

Александар Нишавић

IV-5

Горан Павловић

V-1

Марија Стевановић

V-2

Милена Трикић

V-3

Невена Јоловић

V-4

Јелица Драгићевић

V-5

Сузана Радовановић

V-6

Наташа  Раданковић

VI-1

Мирјана Ивановић

VI-2

Бобан Ристић

VI-3

Валентина   Симиџија

VI-4

Ивана Бoровац

VI-5

Мирјана Ђорђевић

VI-6

Маја  Обрић

VII-1

Жељко Тодоровић

VII-2

Мирјана Стевановић

VII-3

Милан Алавања

VII-4

Сања  Вујановић

VII-5

Сања  Дракулић

VIII-1

Гордана  Дучић

VIII-2

Драгана  Јовановић

VIII-3

Данијела  Грујичић

VIII-4

Раденко  Јовановић

VIII-5

Гордана  Каран

 

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.