Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи.Школски одбор има девет чланова:     три

представника јединице локалне самоуправе,три представника запослених у школи и три

представника Савета родитеља.

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда

родитеља Савет родитеља ,тајним изјашњавањем.Председника и друге чланове

Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе по

предлогу овлашћеног предлагача.

 

Чланови школског одбора школе „ Јован Ристић“ су:

 

Немања Антовић- председник

Дејан Павловић-члан

Бобан Ристић-члан

Варадинка Журкић- члан

Милош Воркапић- члан

Ивана Боровац- члан

Весна Глигоревић, професор немачког – члан

Милена Танчић, професор историје- члан

Милка Ђоковић, професор разредне наставе - члан

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.