О Д Л У К У о покретању поступка јавне набавке

Наручилац

Основна школа „Јован Ристић“

 

Адреса

Беле Бартока 8а

 

Место

11211 Борча

Број одлуке

155

 

Датум

20.02.2018. године

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), године директор Основне школе „Јован Ристић“ доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности – Електрична енергија, редни број ЈН 01/18, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија.

1) Врста предмета јавне набавке:

 

Добра

x

 

Услуге

 

 

Радови

 

2) Подаци о јавној набавци:

 

Предмет јавне набавке

Електрична енергија

Процењена вредност јавне набавке

1.500.000,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Средства за ову јавну набавку обезбеђена су у финансијском плану наручиоца на конту 421121.

3) Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације и позива за подношење понуда

У року од 15 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке.

Достава Конкурсне документације и Позива за подношење понуда на објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

У року од 2 дана од завршетка рада на припреми Конкурсне документације.

Рок за подношење и отварање понуда

Понуде се подносе у року од најмање осам дана од дана објављивања Конкурсне документације на Порталу јавних набавки односно на интернет страници Наручиоца. Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца у дану истека рока за подношење понуда.

Рок за доношење Одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана у коме се врши отварање понуда.

Рок за закључење уговора

Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од стицања услова предвиђених Законом.

4) Предмет јавне набавке обликован је у више партија:

 

x

 


Да Не

 

Одговорно лице

Милета Ђоровић

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.