О Д Л У К У о закључењу оквирног споразума

Наручилац

Основна школа „Јован Ристић

Адреса

Беле Бартока 48а

Место

Борча

Број

879

Датум

24.10.2018. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Јован Ристић“ доноси

О Д Л У К У

о закључењу оквирног споразума

 

Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки

Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000

Редни број јавне набавке

ЈН 03/18

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка обликована по партијама у отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана

 

I – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.240,00 динара по ученику за Партију 1 - Екскурзија ученика првог разреда.

II – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.150,00 динара по ученику за Партију 2 - Екскурзија ученика другог разреда.

III – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.890,00 динара по ученику за Партију 3 - Екскурзија ученика трећег разреда.

IV – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.890,00 динара по ученику за Партију 4 - Екскурзија ученика четвртог разреда.

V – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.950,00 динара по ученику за Партију 5 - Екскурзија ученика петог разреда.

VI – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.150,00 динара по ученику за Партију 6 - Екскурзија ученика шестог разреда.

VII – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Луи Травел“ д.о.о. Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 3.090,00 динара по ученику за Партију 7 - Екскурзија ученика седмог разреда.

VIII – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 12.980,00 динара по ученику за Партију 8 - Екскурзија ученика осмог разреда.

IX – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 23.800,00 динара по ученику за Партију 9 - Настава у природи ученика првог разреда.

X – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 23.800,00 динара по ученику за Партију 10 - Настава у природи ученика другог разреда.

XI – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 22.950,00 динара по ученику за Партију 11 - Настава у природи ученика трећег разреда.

XII – ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ са понуђачем „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 21.700,00 динара по ученику за Партију 12 - Настава у природи ученика четвртог разреда.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је, дана 21.09.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке обликованог по партијама, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 03/18, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.

Дана 21.09.2018. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су у складу са Законом. Конкурсна документација је измењена дана 12.10.2018. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је четири благовремене понуде. Комисија за јавну набавку је, дана 22.10.2018. године приступила отварању приспелих понуда и о истом сачинила Записник. Присутни представници понуђача нису имали примедбе на поступак отварања понуда, а фотокопије записника су достављене свим понуђачима путем електронске поште у Законом предвиђеном року.

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, Комисија је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

 

Добра

Услуге

X

Радови

 

2) Подаци о јавној набавци:

 

Број јавне набавке

03/18 - јавна набавка у отвореном поступку - услуге

Предмет и ознака из Општег речника набавки

Екскурзије и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000

Одлука о покретању поступка

Од 21.09.2018. године

Процењена вредност

18.000.000,00 динара

Партија 1: 500.000,00 динара

Партија 2: 500.000,00 динара

Партија 3: 500.000,00 динара

Партија 4: 500.000,00 динара

Партија 5: 500.000,00 динара

Партија 6: 500.000,00 динара

Партија 7: 400.000,00 динара

Партија 8: 1.800.000,00 динара

Партија 9: 3.500.000,00 динара

Партија 10: 3.500.000,00 динара

Партија 11: 3.100.000,00 динара

Партија 12: 2.700.000,00 динара

Конкурсна документација

Од 21.09.2018. године

Измена и допуна од 12.10.2018. године

Рок за подношење понуда

22.10.2018. године до 15 часова

 

3) Укупан број поднетих понуда: четири

а) Приспеле понуде

Благовремено, до 22.10.2018. године у 15 часова, пристигло је четири понуде, како следи:

 

Редни број

НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА

1.

„Октопод“ д.о.о. Бојанска 7, 11000 Београд

2.

„Луи Травел“ д.о.о. Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд

3.

„Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд

4.

„VIA Tours Petrović“ д.о.о. Булевар Михајла Пупина 10г вп8, 11000 Београд

 

Није било неблаговремених понуда.

б) Садржај приспелих понуда

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

1.

„Октопод“ д.о.о. Бојанска 7, 11000 Београд

859

22.10.2018. у 08.50

Садржај понуде:

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1

3.285,00

Термин реализације услуге за партију 1

01.11.2018.

Рок важења понуде за партију 1

365 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 5

3.080,00

Термин реализације услуге за партију 5

14.05.2019.

Рок важења понуде за партију 5

365 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7

3.190,00

Термин реализације услуге за партију 7

16.05.2019.

Рок важења понуде за партију 7

Није уписан

Стручна оцена понуде: Понуда за партију 5 је одговарајућа и прихватљива.

У оквиру партије 7 понуђач није уписао рок важења понуде у обрасцу понуде. Применом одредбе члана106 став 1 тачка 5 у вези са чланом 3 став 1 тачка 33 Закона о јавним набавкама, Комисија одбија понуду за партију 7 као неприхватљиву јер садржи битан недостатак.

У оквиру партије 1 Понуђач није приложио резервацију ресторана за ручак. Наручилац је као додатни услов захтевао од понуђача да поседују у власништву или закупу ресторанске капацитете за једнодневна путовања која укључују ручак и да као доказ за испуњавање овог додатног услова приложе фотокопије предрезервације или резервације свих ресторанских објеката у термину датом Програмом путовања или доказ о власништву над ресторанским објектом. Наручилац је такође захтевао да резервација или предрезервација мора бити издата од стране ресторанског објекта који је понуђен у програму путовања и мора гласити на име понуђача а за реализацију путовања ученика ОШ „Јован Ристић. Имајући у виду наведено, Комисија за јавну набавку сматра да понуђач није доказао да испуњава наведени додатни услов, те применом одредбе члана 106 став 1 тачка 2 а у вези са чланом 3 став 1 тачка 33 одбија понуду за партију 1 као неприхватљиву.

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

2.

„Луи Травел“ д.о.о. Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд

862

22.10.2018. у 11.42

Садржај понуде:

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4

3.050,00

Термин реализације услуге за партију 4

01.11.2018.

Рок важења понуде за партију 4

180 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 6

3.395,00

Термин реализације услуге за партију 6

15.05.2019.

Рок важења понуде за партију 6

180 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7

3.090,00

Термин реализације услуге за партију 7

16.05.2019.

Рок важења понуде за партију 7

180 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

3.

„Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд

866

22.10.2018. у 13.30

Садржај понуде:

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 1

3.240,00

Термин реализације услуге за партију 1

01.11.2018.

Рок важења понуде за партију 1

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 2

3.150,00

Термин реализације услуге за партију 2

02.11.2018.

Рок важења понуде за партију 2

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 3

2.890,00

Термин реализације услуге за партију 3

02.11.2018.

Рок важења понуде за партију 3

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4

2.890,00

Термин реализације услуге за партију 4

01.11.2018.

Рок важења понуде за партију 4

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 5

2.950,00

Термин реализације услуге за партију 5

14.05.2019.

Рок важења понуде за партију 5

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 6

3.150,00

Термин реализације услуге за партију 6

15.05.2019.

Рок важења понуде за партију 6

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7

3.150,00

Термин реализације услуге за партију 7

16.05.2019.

Рок важења понуде за партију 7

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 8

12.980,00

Термин реализације услуге за партију 8

01.11.-03.11.2018.

Рок важења понуде за партију 8

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 9

23.800,00

Термин реализације услуге за партију 9

26.05.-02.06.2019.

.

Рок важења понуде за партију 9

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 10

23.800,00

Термин реализације услуге за партију 10

02.06.-09.06.2019.

Рок важења понуде за партију 10

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 11

22.950,00

Термин реализације услуге за партију 11

23.05.-30.05.2019.

Рок важења понуде за партију 11

60 дана

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 12

21.700,00

Термин реализације услуге за партију 12

01.04.-08.04.2019.

Рок важења понуде за партију 12

60 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

4.

„VIA Tours Petrović“ д.о.о. Булевар Михајла Пупина 10г вп8, 11000 Београд

867

22.10.2018. у 14.55

Садржај понуде:

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 4

3.093,00

Термин реализације услуге за партију 4

01.11.2018.

Рок важења понуде за партију 4

61 дан

Вредност понуде у динарима за једног ученика за партију 7

3.332,00

Термин реализације услуге за партију 7

16.05.2019.

Рок важења понуде за партију 7

61 дан

Стручна оцена понуде: За партију 7 понуда је одговарајућа и прихватљива. У оквиру партије 4 понуђач је доставио резервацију за ручак у ресторану Вила Александар у Орашцу. Наручилац је у Конкурсној документацији у глави III опис услуге – техничка спецификација, у оквиру партије 4 захтевао организацију ручка у Аранђеловцу. Имајући у виду наведено, Комисија применом одредбе члана 3 став 1 тачка 32 и 33 одбија понуду за партију 4 као неприхватљиву из разлога што је неодговарајућа, јер не испуњава потпуно све техничке спецификације.

 

4) Критеријум за закључење оквирног споразума је најнижа понуђена цена

Комисија за спровођење поступка јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да су најповољније понуде следећих понуђача:

Партија 1: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.240,00 динара по ученику за Партију 1 - Екскурзија ученика првог разреда;

Партија 2: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.150,00 динара по ученику за Партију 2 - Екскурзија ученика другог разреда;

Партија 3: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.890,00 динара по ученику за Партију 3 - Екскурзија ученика трећег разреда;

Партија 4: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.890,00 динара по ученику за Партију 4 - Екскурзија ученика четвртог разреда;

Партија 5: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 2.950,00 динара по ученику за Партију 5 - Екскурзија ученика петог разреда;

Партија 6: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 3.150,00 динара по ученику за Партију 6 - Екскурзија ученика шестог разреда;

Партија 7: „Луи Травел“ д.о.о. Стевана Филиповића 115а, 11000 Београд, по цени од 3.090,00 динара по ученику за Партију 7 - Екскурзија ученика седмог разреда;

Партија 8: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 12.980,00 динара по ученику за Партију 8 - Екскурзија ученика осмог разреда;

Партија 9: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 23.800,00 динара по ученику за Партију 9 - Настава у природи ученика првог разреда;

Партија 10: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 23.800,00 динара по ученику за Партију 10 - Настава у природи ученика другог разреда;

Партија 11: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 22.950,00 динара по ученику за Партију 11 - Настава у природи ученика трећег разреда;

Партија 12: „Mivex“ д.о.о. Драгице Кончар 21, 11000 Београд, по цени од 21.700,00 динара по ученику за Партију 12 - Настава у природи ученика четвртог разреда

и предлаже наручиоцу да донесе овакву Одлуку о закључењу оквирног споразума.

*********************************************************************************************

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 120.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.

 

Одговорно лице

директор

Милета Ђоровић

 


OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.