ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН РИСТИЋ”

На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези с члановима 44, 45,46, 103, 112-115. Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” 72/2009 и 52/2011) и члана 77, а у вези с чл. 115-119. Статута школе, Школски одбор ОШ “Јован Ристић”, на седници од 10.05 2012. године, донео је:

ПРАВИЛНИК
О
ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН РИСТИЋ”

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују обавезе ученика, васпитна, васпитно-дисциплинска и материјална одговорност ученика, врсте лакших повреде обавеза ученика, васпитне мере које се изричу ученицима, васпитни, васпитно-дисциплински поступак и поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика у ОШ “Јован Ристић”(у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Организацијом рада Школа омогућава ученику несметано остваривање његових права и испуњавање обавеза у остваривању права на стицање образовања.

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 3.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 4.

У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог, насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на :

1. квалитетан образовно - васпитни рад који обезбеђује остваривање свих принципа и циљева образовања и васпитања обухваћених Законом о основама система образовања и васпитања;

2. уважавање личности;

3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6. информације о његовим правима и обавезама;

7. учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима;

8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно - васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом о основама система образовања и васпитања и овим Правилником;

12. право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

Члан 6.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из члана 5. став 1. овог Правилника, или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у Школи је дужан да пријави директору, односно органу управљања кршење права ученика.

2.Обавезе ученика

Члан 7.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

- поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

- у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

- не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

- поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

- чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

- стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

- да у року од осам дана правда изостанаке,

- доставља потпуне и тачне контакт информације.

-

IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 8.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом Одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Члан 9.

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим Правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду забране из члана 44. и 45. истог закона.

V ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА И ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНИХ МЕРА

Члан 10.

Лакше повреде обавеза ученика су:

1)    неоправдано касни на наставу или друге облике образовно-васпитног рад;

2)    напушта час или други облик васпитно-образовног рада без одобрења наставника или стручног сарадника;

3)    неоправдано изостаје из школе до 25 часoва;

4)    недолично се понаша према другим ученицима, запосленима у школи или трећим лицима у просторијама школеили школском дворишту, или за време извођења образовно-васпитног рада који се изводи ван њих;

5)    омета извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;

6)    неблаговремно правда изостанака;

7)    нарушава естетски изгледа просторија школе или школског дворишта;

8)    долази у школу и друга места у којима школа спроводи образовно-васпитни процес неприкалдно одевен за наменске активности;

9)    не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-васпитни рад;

10) недисциплино се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;

11) не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања одмора,

12) не чува од оштећења и унуштења ђачку књижицу, Сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

13) злоупотреби лекарско оправдање;

14) не да на увид родитељу (старатељу) ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно-дисциплинске мере и сл;

15) пуши у просторијама школе;

16) користи мобилни телефон на часу;

17) задржава се у ходницима школе за време часа;

18) улази у зборницу и друге просторије без позива и одобрења;

19) одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи и ван ње, на вананставним активностима;

20) не придржава се кућног реда школе;

21) несавесно извршава дужност редара.

Члан 11.

За лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна мера:

1. Опомена одељенског старешине,

2. Укор одељенског старешине

3. Укор одељенског већа.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. овог члана, без вођења васпитно - дисциплинског поступка.

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Члан 12.

Опомена се изриче за учињених 5 (пет) неоправданих изостанака или за учињену другу лакшу повреду обавезе ученика.

Опомену изриче Одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Укор одељењског старешине изриче се за 8 до 15 неоправданих изостанака, за поновљену лакшу повреду обавезе ученика или за учињене две лакше повреде обавезе ученика.

Васпитну мера Укор одељењског старешине изриче Одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 13.

Укор одељењског већа се изриче када ученик начини од 16 до 25 неоправданих изостанака, када ученик учини лакшу повреду обавезе из тачке 3, или тачке 16. члана 10. овог Правилника или када учини три лакше повреде обавезе ученика.

Укор одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог Одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа. Гласање је јавно.

Васпитна мера Укор одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

Члан 14.

Васпитна мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 15.

Одељењски старешина покреће и води поступак за изрицање васпитних мера.

Одељењски старешина је дужан да о учињеној лакшој повреди обавезе ученика и изреченој васпитној мери обавести родитеља, односно старатеља ученика и да уредно води документацију о изреченим мерама.

VI ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА, ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Теже повреде обавеза ученика и повреда забране

Члан 16.

Теже повреде обавеза ученика су:

1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односноисправи коју изда друга организација;

3. уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5. уношење у Школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

За повреде из става 1, тачка 8) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 17.

За тежу повреду обавеза ученика може да се изрекне, васпитно - дисциплинска мера :

1. Укор директора,

2. Укор Наставничког већа,

За учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника, може да се изрекне васпитно - дисциплинска мера:

1. Укор директора,

2. Укор Наставничког већа,

3. премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази,

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Мера из става 1. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно - дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 18.

Када ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника, Школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак, уз обавезно придржавање прописаних одредби Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Одељењски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 3. и 4. овог Правилника.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, одговарајуће доказе, као и изјаву о томе шта је до тада учињено у вези са наведеним случајем.

Васпитно-дисциплински поступак

Члан 19.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. и окончава се решењем.

Члан 20.

По добијању обавештења од одељењског старешине да је ученик учинио тежу повреду обавезе или повреду забране, директор закључком покреће васпитно- дисциплински поступак.

Васпитно - дисциплински поступак је хитан.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Члан 21.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу са позивом за давање изјаве и одељењском старешини.

Члан 22.

Васпитно-дисциплински поступак води одељењски старешина уз присуство психолога или педагога школе.

Члан 23.

Након прикупљених свих релевантних доказа (прикупља писмених изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.) ученик који је учинио тежу повреду обавезе даје усмену изјаву обавезно у присуству родитеља, читају се изјаве сведока, и он о тим изјавама треба да се изјасни.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

Записник потписују ученик, односно његов родитељ или старатељ, педагог или психолог, као и одељењски старешина који води и Записник.

Уколико се утврди да ученик није учинио тежу повреду обавезе за коју је покренут поступак, или да учињена радња не представља тежу повреду обавезе, односно да је поступак спроведен супротно одредбама утврђене законом и општим актом школе, констатоваће то у записнику.

На крају записника педагог, психолог и одељењски старешина предложиће директору школе какву одуку би требало да донесе.

У случају из става 4. овог члана директор је дужан да донесе Решење о обустави поступка.

Васпитно-дисциплинске мере

Члан 24.

Када одељењски старешина води поступак за изрицање васпитно дисциплинске мере он предузима радње из члана 23. овог Правилника.

У случају из става 1. овог члана, записник потписује одељењски старешина - записничар и ученик, односно његов родитељ или старатељ и педагог или психолог школе.

Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, директор Школе решењем изриче Укор.

О изреченој мери Укор директора школе, директор школе је дужан да информише Одељењско и Наставничко веће.

Члан 25.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Члан 26.

Наставничко веће, након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка, доноси одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере: Укор Наставничког већа када је у претходном васпитно-дисциплинском поступку већ донет Укор директора, а понашање ученика се није поправило и Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу школу, уз сагласност родитеља или старатеља ученика, због повреда забране из члана 44.и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.

Одлука Наставничког већа којом се изричу васпитно-дисциплинске мера из става 1. овог Правилника мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства.

Васпитно-дисциплинске мере из става 1 овог члана изриче Наставничко већа већином гласова присутних чланова на састанку Наставничког већа.

На основу одлуке Наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинских мера Директор школе доноси решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере, или решење о обустављању поступка уколико такву одлуку донесе веће и исто доставља ученику или родитељу, односно старатељу преко одељењског старешине.

Члан 27.

Укор директора школе може се изрећи за:

- тежу повреду обавезе

- или за учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање и занемаривање.

Укор директора школе може се изрећи и за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе, ако су ученику претходно изречене васпитна мера: Опомена, Укор одељењског старешине, Укор Одељењског већа, односно ако је остварена поступност у изрицању васпитних мера.

Члан 28.

Укор Наставничког већа може се изрећи за:

- тежу повреду обавезе

- или за учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање и занемаривање.

Укор Наставничког већа може се изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе, уколико је остварена поступност у изрицању васпитних мера и васпитно-дисциплинске мере Укор директора, а понашање ученика у вези са неоправданим изостајањем са наставе се није поправило

Укор Наставничког већа изриче Наставничко већа већином гласова присутних чланова Наставничког већа.

Члан 29.

Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.

VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 30.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи или предузећу у којем се одржава пракса намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 31.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор закључком.

Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао одређује трочлана комисија коју именује директор Школе.

Члан 32.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ сручњака.

Члан 33.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа којем је штета нанета.

Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

Члан 34.

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

VIII ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 35.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из члана 44. и 45.Закона и члана 3. и 4. овог Правилника и на решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Члан 36.

Школски одбор решава по жалби из члана 35. овог Правилника у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

IX ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 37.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима одељенски старешина води евиденцију.

Евиденција о спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима води се у евиденционом улошку за свако одељење у регистратору активности појачаног васпитног рада по разредима (годинама) и чува се код психолошко-педагошке службе.

У евиденционом улошку активности појачаног васпитног рада Одељењски старешина уноси: врсту учињене повреде ученика, обавештење родитељу о учињеној повреди, позив за саслушање ученика, изјаве сведока, обавештење психолошко-педагошкој служби о потреби спровођења активности појачаног васпитног рада, извештај психолошке-педагошке службе са предлогом активности појачаног васпитног рада и резултатима тих активности, записник са саслушања и врсти изречене мере, органу који их је изрекао и датуму изрицања.

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

У Борчи

дана 10.05. 2012. године

Објављено на огласној табли школе, дана 11.05. 2012. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Немања Антовић

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04336.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.