На основу члана 57. став 1. тачка 1. и члана 42. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Школски одбор Основне школе ''Joван Ристић'' из Борче је на седници одржаној дана 01.07.2015.године донео

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ ''ЈОВАН РИСТИЋ"

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе ''Јован Ристић'', Борча, (у даљем тексту Школа) за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа.

Члан 2.

Заштита и безбедност ученика школе организује се и остварује кроз:

 • сарадњу са државним органима и органима јединице локалне самоуправе (Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, Општином Палилула, Домом здравља "др Милутин Ивковић" Борча, Полицијском станицом Палилула-Борча, Центром за социјални рад, другим школама на територији општине, Месном заједницом и др.);
 • дежурство наставника , помоћно-техничког особља и ученика;
 • присуство школског полицајца;
 • видео надзор;
 • осигурање ученика;
 • обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;
 • друге мере у циљу заштите безбедности ученика, утврђене Законом и општим актима Школе.

Члан 3.

Средства за заштиту и безбедност ученика у складу са прописаним мерама овог Правилника обезбеђују се из буџета локалне самоуправе, буџета републике, сопствених средстава Школе и средстава родитеља.

II ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Члан 4.

Заштита и безбедност ученика Школе остварује се као:

1. физичка заштита и безбедност

2. здравствена заштита и безбедност

3. емоционална и социјална заштита и безбедност.

Члан 5.

Приликом спровођењу мера заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања примењује се Протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

III ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Члан 6.

Школа је дужна да обезбеди физичку заштиту и безбедност ученика.

Спровођење ових мера Школа ће остварити у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе, ОУП-а и другима надлежним органима.

Члан 7.

Физичка заштита и безбедност се остварује кроз:

· контролу безбедности самог објекта Школе

· контролу дворишта

· контролу уласка и изласка у школу

· контролу исправности електро, водоводних и других инсталација и уређаја

· заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних активности

· прву помоћ

· заштиту за време приредби и других јавних окупљања

· заштиту за време наставе у природи, екскурзија и излета

· заштиту за време организованих активности ван школе

· заштиту ученика у саобраћају

· предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите и безбедности ученика.

1. Контрола самог објекта

Члан 8.

Сви запослени дужни су да да редовно прате и пријављују, а домар Школе и да одмах отклања недостатке у Школи ( како у објекту Школе тако и у дворишту).

Справе у фискултурној сали морају се редовно одржавати у исправном стању.

Пре почетка наставне године домар и наставници физичког васпитања проверавају стање справа у фискултурној сали и у дворишту. У случају да недостатке није у стању сам да отклони, домар је дужан да обавести директора Школе.

Спремачице су дужне да свакодневно прегледају учионице и остале просторије на којима су распоређени и да о променама односно недостатцима неодложно обавесте домара како би их отклонио .

Наставници и спремачице су дужни да закључавају учионице када ученици бораве ван њих као и свлачионице.

Сремачице су дужне да пријаве сваки облик насилног понашања дежурном наставнику или директору.

2. Контрола дворишта

Члан 9.

Школски полицајац врши обилазак простора око школске зграде за време сваког одмора. За време великог одмора борави у дворишту школе заједно са дежурним наставником и домаром.

Домар је у обавези да води рачуна о безбедности ограде и одмах уклања сваки недостатак.

Двориште треба да буде адекватно осветљено за време трајања наставе.

У току зимског периода снег и лед на прилазима школи, као и испред улаза у Школу адекватно уклања домар и друго помоћно техничко особље.

Дежурни наставници и школски полицајац воде рачуна да у дворишту бораве искључиво ученици Школе.

Бивши ученици Школе могу да посете своје наставнике, искључиво за време одмора, уз обавезу јављања дежурном наставнику и не смеју се задржавати у дворишту школе.

Члан 10.

Помоћно-техничко особље је дужно да редовно одржава двориште, уочава и пријављује сваки облик насилног понашања.

Члан 11.

Строго је забрањено улазити превозним средствима на четири точка (кола, камион и сл.) у део дворишта школе које није предвиђено за паркинг, сем у изузетним случајевима за потребе Школе или по одобрењу директора.

У школском дворишту забрањено је возити бицикле и мотоцикле.

Забрањено је увођење домаћих животиња (пси, мачке и др.) у школско двориште, сем у изузетним случајевима по одобрењу директора школе.

Школски полицајац редовно обилази околину Школе и све неправилности редовно пријављује директору Школе.

3. Контрола уласка и изласка из Школе

Члан 12.

Дежурни наставници, техничко особље и школски полицајац остварују контролу уласка у школу. Приликом уласка обавезна је провера лица која која улазе у зграду. Дежурна спремачица ће извршити евидентирање лица која улазе у зграду.

Родитељи или лица које родитељи овласте да долазе по децу, сачекаће своју децу у холу зграде после звона.

У случају било каквих проблема, обавештава се директор , а у његовом одсуству ПП служба.

По прекој потреби обавештава се дежурна служба ОУП Палилула.

Члан 13.

Задатак спремачица је да обављају послове у оквиру свог радног места тј. да бораве на распоређеним теренима и помажу у вршењу дежурства.

Спремачице су дужне да обавесте директора уколико се лице које не ради у Школи налази у простору који није предвиђен за пријем или задржавање странака.

Члан 14.

Строго је забрањено уносити оружје, оруђе и друге предмете којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених односно нанети штета школској и личној имовини

Службена лица (запослени у ОУП-у и др.) могу уносити оружје у складу с правилима њихове службе.

Члан 15.

Ученици који су закаснили на час више од 15 минута дужни су да до краја часа бораве у холу школе.

Члан 16.

Учиницима је забрањено да за време одмора без дозволе одељењског старешине или дежурног наставника изађу из дворишта школе.

Одељењски старешина односно дежурни наставник може дозволити излазак из дворишта школе само у изузетним случајевима (на захтев родитеља и сл.)

Ризик самовољног изласка из дворишта сноси сам ученик.

Члан 17.

Ученик не може, без обзира на разлог, без пратње бити удаљен са часа. Забрањено је слати ученике да обављају приватне послове запосленог (куповина доручка, одлазак у апотеку, копирање и сл.)

Сви наставници на крају свог часа напуштају учионицу тек пошто из ње изађу сви ученици.

Наставник који организује допунски, додатни час или неке друге активности дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.

Члан 18.

Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршавања.

Дежурство наставника, помоћно-техничког особља обавља се у складу са одредбама Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика ове школе.

4. Контрола електро, водоводних и других уређаја

Члан 19.

Домар је дужан да свакога дана на почетку рада изврши преглед свих просторија и увери се у исправност инсталација и постојању услова за несметан рад.

Уколико домар примети неке неправилности дужан је да их отклони, а ако није у могућности да то сам уради, да одмах обавести директора Школе.

Члан 20.

По завршеном часу наставник је дужан да искључи електро-уређаје, уклони запаљиве течности и други лако запљиви материјал и сл.

Спремачице и домар су дужни да после завршеног рада обиђу све просторије и у њима отклоне опасности које би могле да проузрокују пожар, експлозију или неку другу несрећу.

Члан 21.

У школи треба да се обезбеди оптимална температура.

Домар је дужан да проверава грејање у школи и у случају квара на тим инсталацијама да исте што хитније отклони, или обавести надлежну службу.

Члан 22.

У школи се мора обезбедити адекватно осветљење.

Прозори се морају по потреби (најмање два пута годишње) чистити, а домар је дужан да редовно мења прегореле неонске цеви и сијалице.

5. Заштита у случају пожара, поплаве или других елементарних активности

Члан 23.

Школа најмање једном годишње организује вежбу евакуације у случају пожара.

Учитељи и одељењске старешине ће најмање на једном часу одељењске заједнице у току школске године упознати ученике о понашању у случају елементарних непогода.

Члан 24.

Домар школе је дужан да се стара о исправности и употребљивости ватрогасне технике којом располаже школа, да се брине да се иста налази увек на одређеним местима.

Школа има сачинињен План евакуације и сви запослени су упознати са истим. У случају било какавих ванредних околности одмах обезбедити несметану евакуацију у складу са Планом.

Због безбедности ученика и запослених потребно је обезбедити ормарић у коме се налазе кључевих свих просторија школе. За кључеве су одговорни директор и домар школе.

 

6. Прва помоћ

Члан 25.

У случају повреде ученика Школа ће одмах обавестити родитеље (старатеље) ученика и по потреби затражити лекарску интервенцију (Служба хитне помоћи).

Члан 26.

Школа је дужна да обезбеди најмање два ормарића прве помоћи који ће стајати:

1. у ПП служби

2. у кабинету професора физичког васпитања

Ормарићи се морају одржаваати у уредном стању и са потребним количинама санитетског материјала и средстава за пружање прве помоћи. Наставници обавештавају директора Школе о утрошеном материјалу ради набавке потрошеног.

Члан 27.

У ормарићу из члана 24. овог Правилника мора се увек налазити следећи санитетски материјал:

 1. алкохол
 2. вата
 3. завоји
 4. ханзапласт
 5. антибиотски спреј
 6. аналгетик
 7. маказе

 

Забрањено је стављати у ормарић предмете који се не сматрају санитетским материјалом. Ормарић за прву помоћ мора бити закључан.

Резервни кључ се мора налазити код спремачица и у ПП служби.

7. Заштита за време јавних окупљања

Члан 28.

Пре одржавања јавних окупљања у Школи, директор Школе је дужан да писмено обавести ОУП о времену и трајању окупљања.

Члан 29.

За време окупљања у просторијама Школе, Школа је дужна да обезбеди присуство школског полицајца а и дежурних наставника, зависно од броја присутних.

8. Заштита са време екскурзија и наставе у природи

Члан 30.

Школа организује излете и екскурзије у складу са Правилником о изменама Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр.1/2009), а наставу у природи према Упутству Министарства просвете од 16.09.2010. године.

Школа је дужна да, најмање три дана пре поласка на наставу у природи, излет или екскурзију, обавести надлежну службу ОУП-а, ради прегледа техничке исправности аутобуса и прегледа возача.

Члан 31.

За безбедност ученика током наставе у природи и есксурзија одговорни су наставници - пратиоци ученика као и наставник -вођа пута, кога одреди директор школе.

Запосленима је забрањено да на екскурзију, односно наставу у природи воде сопствену децу, осим уколико су они ученици одељења за које се наведене активности организују.

Родитељ је дужан да пре поласка на пут упозна наставника - пратиоца са здравственим стањем ученика које може бити од утицаја на безбедност ученика током путовања и боравка на екскурзији или настави у природи (хроничне болести, алергије, специфичности у исхрани и сл).

За сва путовања дужа од два дана неопходно је да одељењски старешина, од родитеља ученика који путују, прибави здравствени лист.Здравствени лист садржи податке о здравственом, физичком и психичком стању ученика, а издаје га на основу здравственог картона, ориднирајући лекар. Тајност података из здравственог листа мора бити обезбеђена и о овоме се стара директор школе, одељењски старешина и лекар.

Одељењски старешина, односно стручни вођа пута, дужни су да у случају болести ученика, повреде или у другим сличним случајевима, након предузимања неопходних мера помоћи, о овоме неодложно обавесте родитеље ученика и директора школе.

Забрана свих облика насиља, забрана поседовања, употребе и подстрекавања на употребу алкохола и опојних средстава, забрана пушења, забрана поседовања и коришћења оружја, оруђа и других средстава која могу довести до самоповређивања или повређивања других, као и остала правила понашања и безбедности ученика и запослених примењују се и за време извођења наставе у приороди и екскурзије.

У случају да ученик учини тежу повреду Правила понашања, родитељ (старатељ) је у обавези да, по позиву вође пута, ученика одмах, односно пре истека екскурзије или наставе у природи, врати кући.

9. Организоване активности ван школе

Члан 32.

Школа ће, по потреби организовати превоз ученика ради обављања неких од ваншколских активности (одлазак у музеј, позориште, зоолошки врт, спотрска приредба и сл.).

Уколико се наведене активности одвијају у близини школе, без коришћења превоза, Школа је дужна да обезбеди потребан број пратиоца ученика из реда наставника, а ако је то потребно и родитеља, како би се осигурала безбедност ученика у одласку и повратку као и током саме активности.

За све ваншколске активности потребна је писана сагласност родитеља ученика.

Најстроже је забрањено самовољно напуштање групе од стране ученика.

10. Заштита ученика у саобраћају

Члан 33.

Школа ће, у сарадњи са надлежном службом ОУП-а и другим службама (Министарство просвете, Секретаријат за образовање и сл.) спровести едукацију ученика о безбедности у саобраћају.

Члан 34.

Школа је и у будуће ће, у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе, предузети све мере ради обезбеђивања сигнализације на прилазима Школи, обезбеђивање школског полицајца и других мера ради заштите ученика на путу од куће до школе.

Саобраћајна полиција уклања неисправно паркирана возила на тротоарима и просторима око Школе, ради сигурнијег пролаза ученика.

12. Предузимање других мера у циљу обезбеђивања физичке заштите и безбедности ученика

Члан 35.

Строго је забрањено пушење у школи и у дворишту школе, уношење и конзумирање алкохола, опијата и других средстава са психоактивним дејством, као и уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених односно нанети штета школској и личној имовини као што су ватрено оружје, све врсте ножева, петарде и друга пиротехничка средства, пиштољи-играчке, хемијска средства у течности или спреју којима се могу нанети повреде и т.д.

Строго је забрањен сваки вид понашања које може довести до самоповређивања или повређивања другог ученика или запосленог: прескакање ограде школског дворишта, пењање на школске клупе и друге делове школског инвентара, пењање на зграду школе, нагињање кроз прозоре, седење или стајање на истим, непримерено коришћење школског инвентара (превртање, бацање, разбијање...), трчање, гурање, саплитање, клизање и сл. у згради школе и школском дворишту и друго.

Запослени, ученици, родитељи ученика и друга лица која посећују школу дужни су да се придржавају кућног реда Школе.

IV ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Члан 36.

Здравствена заштита и безбедност се остварује кроз:

· одржавање хигијене у школи и школском дворишту

· хигијену исхране

· хигијену одевања

· редовне систематске и санитарне прегледе

· едукацију ученика и наставника о очувању здравља, препознавању заразних болести и сл.

· друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика.

1. Одржавање хигијене у школи

Члан 37.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите и безбедности ученика, спремачице су дужне да:

 1. одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у просторијама Школе и школском дворишту у складу са ообавезама прописаним Правилником о организацији послова и систематизацији радних места;
 2. пријављују све недостатке и неправилности домару и директору;
 3. два пута у школској години, а по потреби и чешће, детаљно чисте све просторије (перу зидове, рибају подове, перу прозоре , врата и опрему) - генерално чишћење;
 4. заједно са домаром чисте снег на прилазима школе,
 5. обављају друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу директора школе.

Члан 38.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите домар школе је дужан да:

1. редовно одржава санитарнe чворoвe у исправном стању (исправност славина, казанчића, бојлера, санитарија и сл.) и редовно снабдева тоалете течним сапуном.

3. редовно одржава објекат са посебном освртом на инсталације и инвентар школе у исправном стању,

4. редовно учествује у чишчењу снега и леда са прилаза школи,

5. врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу директора школе.

Члан 39.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите запослени и ученици су дужни да се придржавају основних правила хигијене (прање руку пре додиривања хране, избегавање размењивања прибора за личну хигијену , коришћење марамице или руке при кашљању и кијању, коришћење ученичких тоалета према њиховој намени и сл.).

Члан 40.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите у свим санитарним просторијама школе обавезан је течни сапун.

2. Хигијена исхране

Члан 41.

У циљу обезбеђивања здравствене заштите сервиркa je дужнa да:

1. најмање два пута годишње обави санитарни преглед

2. рукује и складишти намирнице у складу са хигијенским прописима

3. редовно носи чисту униформу и капу на глави

4. редовно одржава чистоћу у кухињи и трпезарији,

5. редовно дезинфикује радне површине и посуђе

6. храну не додирује директно рукама

7. редовно остављају узорке хране (у протекла 72 сата), а ради контроле исправности од стране санитарног инспектора

8. врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу директора школе.

3. Хигијена одевања

Члан 42.

Ученик и запослени је дужан да у Школу долази прикладно одевен за радне активности. Под прикладним одевањем за радне активности подразумева се да :

· одећа мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна;

· не може се долазити у Школу у шорцевима и сукњама непримерене дужине;

· у Школу не може да се долази у папучама, а девојчицама није дозвољен долазак у обући са непримерено високим штиклама и платформама;

· није дозвољен долазак у Школу са пирсингом било које врсте, што се посебно односи на ученике, јер се тиме повећава могућност повређивања , посебно на часовима физичког васпитања;

· ученик мора да има посебне патике за улазак у фискултурну салу и одговарајућу опрему за физичко васпитање;

· ученик мора да има одговарајућу опрему за рад у кабинетима где је то неопходно у складу са упутствима наставника.

4. Систематски и санитарни прегледи

Члан 43.

У ченици обављају систематске прегледе у сарадњи са надлежном службом Дома здравља.

Систематску стоматолошку заштиту ученика спроводи надлежна служба дечје зубне амбуланте.

О заказаним систематским прегледима Школа благовремено обавештава ученике и родитеље.

Санитарна инспекција је у обавези да контролише продајна места у школи и непосредној близини Школе.

Школа је дужна да по потреби, а најмање два пута годишње позива службу за дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију.

4. Едукација ученика и наставника

Члан 44.

Школа ће кроз часове одељењске заједнице спроводити едукацију ученика о заштити здравља, препознавању заразних болести и сл.

По потреби школа може организовати и семинаре на ту тему за све запослене у Школи.

4. Друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика

Члан 45.

У случају да постоји сумња да је ученик оболео од неке заразне болести која се преноси уобичајеним контактом (богиње, заушке, грип, вашљивост и др.), наставник ће позвати родитеља, како би ученик био удаљен са часова и предизете мере на спречавању заразе.

Ученик који болује од заразне болести овог типа дужан је да остане на боловању до излечења.

Горе наведено односи се и на запослене у Школи.

V ЕМОЦИОНАЛНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Члан 46.

Емоционална и социјална заштита и безбедност ученика се остварује кроз:

 • уважавање личности ученика,
 • развијање хуманих односа у Школи
 • успостављање оптималних односа између наставника и родитеља
 • све друге активности у циљу очувања менталног здравља деце.

1. Уважавање личности ученика

Члан 47.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају или омаловажавају ученици по основу расне, националне, језичке, верске или полне припадности, , физичке или психичке конституције,узраста,социјалног и културног порекла, имовног стања,политичког опредељења као и подстицање таквих активности.

У Школи је забрањено, психичко и социјално насиље,злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика.

У Школи је забрањена било каква претња ученику, запосленом или Школи, укључујући и претње коришћењем телефона, мобилног телефона, интернета или електронске поште.

Забрањено је без сагласности ученика или запосленог у Школи снимати мобилним телефонима или камерама фотографије или видео материјале на којима су ученици и запослени у Школи.

Забрањено је медијске садржаје без сагласности свих актера медијског садражаја стављати на интернет или размењивати мобилним телефонима.

2. Развијање хуманих односа у Школи

Члан 48.

Односи међу ученицима, као и између ученика и запослених треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолошко-педагошке службе и дежурног наставника.

Запослени својим радом и понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор Школе у сарадњи са педагошко психолошком службом.

На захтев родитеља, а у циљу социјалне и емоционалне заштите ученика, директор може донети одлуку о премештању ученика у друго одељење истог разреда.

Уколико Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, да такву препоруку, директор може донети одлуку о премештању ученика у друго одељење без претходне сагласности родитеља.

Члан 49.

Школа је и у будуће ће, у складу са финансијским могућностима, организовати стручно усвршавање свих запослених у циљу стицања знања и развијања вештина за конструктивно реаговање на насиље и благовремено уочавање понашања које указује да се насиље трпи или чини.

Члан 50.

У оквиру одељенске заједнице ученици ће се редовно едукувати о хуманим међуљудским односима, умећу комуникације, толераницији, сектама и другим облицима манипулације и сл.

3. Развијање оптималних односа између наставника и родитеља

Члан 51.

Ради решавања образовно-васпитних питања (успех у школи, психофозички развој, проблеми у школи, екцесна понашања и сл.) педагошко-психолошка служба ће организовати потребне активности.

VI ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА О ЗАШТИТИ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 52.

Заштита деце од насиља обухвата мере и поступке установљене Протоколом у случају појаве насиља међу децом, насиља од стране одрасле особе запослене у школи и насиља од стране одрасле особе која није запослена у школи и то:

1. мере превенције (стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања, укључивање свих интересних група у доношење и развијање програма превенције, подизање нивоа свести за препознавање насиља, дефинисање поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља, информисање свих инересних група о поступцима заштите, унапређивање компетенције свих интересних група за уочавање и решавање проблема насиља) и

2. мере интервенције (сазнање о насиљу, спречавање насиља, разјашњење чињеница и околности под којима је дошло до насиља, процена нивоа ризика и прављење плана заштите и одлучивање о начину реаговања и праћења).

Члан 53.

У складу са Протоколом, а у зависности од починиоца насиља, као и од процењеног нивоа ризика, у заштиту од насиља се укључују: наставници, ученици, ваннаставно особље,одељенски старешина, ПП служба, директор школе, школски полицајац, вршњачки тим, тим за заштиту деце од насиља, родитељи (интерна мрежа заштите), а по потреби и службе изван школе: Центар за социјални рад, здравствена установа, Министарство унутрашњих послова ( екстерна мрежа заштите).

ЗАДАЦИ АКТЕРА ИНТЕРНЕ МРЕЖЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

 1. Одговоран је за поштовање законитости у раду установе
 2. Информише запослене о правилницима, подзаконским актима
 3. Закључује протоколе са другим инстутуцијама
 4. Реагује у ситуацијама насиља (други ниво)
 5. Обавља консултативни разговор са релевантном особом која је пријавила насиље и прикупља информације о случају
 6. Обавља разговор са особом која је евидентирана као злостављач
 7. Предузима одговарајуће мере у складу са протоколом
 8. Разговара са родитељима / старатељима о случају у циљу њиховог информисања
 9. Евидентира случај насиља (води евиденцију, документацију)
 10. Обавештава друге инстутуције ако је то потребно
 11. Прати ефекте предузетих мера

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

 1. Упознаје ученике и родитеље са правилима прихватљивог понашања у школи и израђује правила понашања на нивоу одељења заједно са ученицима
 2. Прати социјалну климу на нивоу одељења и уједно препознаје постојање евентуалног насиља или злостављаног, занемареног ученика
 3. Води прописану евиденцију о ученицима са свим релевантним подацима (адреса, телефон...)
 4. Дежура по распореду и доступан је ученицима и води евиденцију (књига дежурства)
 5. У ситуацији дешавања насиља одељенски старешина поступа у складу са нивоом ризика и по прописаним корацима:
  * одмах реагује користећи неку од стратегија (ниво 1)
  * разјашњава околности и анализира чињенице настале ситуације (разговара са жртвом, насилником и посматрачима)
  * процењује ниво ризика
  * предузима додатне мере уколико ситуација налаже; упућује случај Тиму за заштиту, Школским тимовина, психолошко-педагошкој служби (ниво 2)
  * информише директора
  * води евиденцију (евидентира случајеве насиља)
  * информише родитеље
  * прати даљи ток ситуације и ефекте предузетих мера
 6. Информише Одељењско веће, Наставничко веће о ситуацији
 7. Одражава сарадњу са родитељима
 8. Одржава сарадњу са свим релевантним особама које могу пружати заштиту

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК

 • Придржава се обавеза у складу са законом (Правилником)
 • Дежура према утврђеном распореду
 • Прати понашање ученика за време одмора, при доласку и изласку из школе
 • Уочава ситуацију насиља и реагује одмах (ниво1)
 • Евидентира ситуацију насиља
 • Информише одељенског старешину о ситуацији насиља
 • Информише Тим за заштиту, директора уколико то ситуација налаже (ниво 2)
 • Остварује сарадњу са свим релевантним особама које могу пружати заштиту

НАСТАВНИЦИ

 • Прате и уочавају ситуацију насиља
 • Пријављују ситуацију насиља у складу са протоколом и процењеним нивоом ризика
 • Препознају случај злостављања и занемаривања детета и предузимају кораке у складу са тим
 • Консултују се са колегама, стручном службом, директором
 • Реагују одмах у ситуацији насиља (ниво 1)
 • Предузимају даље кораке уколико ситуација тако налаже (ниво 2)
 • Воде евиденцију о случају
 • Учествују у праћењу предузетих мера
 • Остварује сарадњу са свим релевантним особама које могу пружати заштиту

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

-СПРЕМАЧИЦЕ И ДОМАР-

 1. Дежурају по утврђеном распореду
 2. Уочавају и пријављују случајеве насилног понашања
 3. Пружају помоћ дежурном наставнику уколико могу
 4. Старају се о безбедности ученика за време боравка у школи
 5. Реагују на ситуацију насиља (ниво 1)
 6. Евидентирају случај и воде евиденцију о насилном понашању

СТРУЧНА СЛУЖБА

 • Сарађује са свим актерима у школи
 • Сарађује са родитељима и ученицима и на тај начин остварује увид у породичне и социјалне прилике
 • Води прописану евиденцију о ученицима (посебно ризичној групи)
 • Предузима мере превенције
 • Уочава и пријављује ситуацију насиља
 • Уочава, пријављује ситуацију злостављања и занемаривања детета
 • Реагује одмах у ситуацији насиља
 • Предузима даље кораке (ниво 2); информише Тим за заштиту, Школски тим, директора
 • Процењује ниво ризика и предлаже заштитне мере
 • Прати ефекте предузетих мера
 • Пружа помоћ и подршку актерима насилне ситуације (жртви, насилнику)
 • Разговара са жртвом
 • Разговара са насилником
 • Информише родитеље о ситуацији насиља
 • Евидентира случај
 • Остварује сарадњу са родитељима / старатељима
 • Остварује сарадњу са другим институцијама (ниво 3)
 • Остварује сарадњу са свим релевантним особама које могу пружати заштиту

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

 • Саставља план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • Упознаје колектив са донетим планом
 • Израђује и прикупља документацију о ситуацијама насиља
 • Континуирано евидентира и чува документацију
 • Врши процену нивоа ризика ситуације насиља (ниво 2)
 • Предузима кораке у складу са протоколом о поступању:
 • Предузима одговарајуће мере према ученику који трпи насиље
 • Предузима одговарајуће мере према особи која врши насиље
 • Информише родитеља / старатеља о ситуацији насиља
 • Информише директора школе
 • Прати ефекте предузетих мера и врши њихову евалуацију
 • Информише друге надлежне ситуације (ниво 3);
 • Заједно са директором школе могу се предузети следеће акције (ниво 3):
 • Неодложна пријава Здравственом центру у хитним случајевима, када је детету потребна медицинска интервенција
 • Неодложна пријава полицији у случајевима када је детету потребна физичка заштита или када постоји сумња да је учињено кривично дело
 • Редовна пријава Центру за социјални рад у року од три наредна дана
 • Одлагање пријаве уз одговарајуће аргументе и даље праћење детета
 • Сарађује са Школским тимом и Вршњачким тимом

ВРШЊАЧКИ ТИМ (и други ученици)

 • Уочава ситуацију по протоколу Вршњачког тима насилног понашања и информише о томе
 • Реагује у ситуацији насиља (ниво1)
 • Евидентира случај
 • Пријављује случај насиља (непосредно или посредно)

ШКОЛСКИ ПОЛИЦАЈАЦ

 • Учествује у изради евиденције за посматрање насилног понашања ученика
 • Посматрање, уочавање и пријављивање према прописаном протоколу
 • Реаговање у ситуацији дешавања насиља (прекид насилне ситуације)
 • Предузимање даљих корака у складу са протоколом и нивоима ризика
 • Одржавање сарадње са свим релевантним особама које могу пружати заштиту

ШКОЛСКИ ТИМ И ПОДТИМОВИ:

 1. Тим за праћење
 2. Тим за осмишљавање радионица
 3. Тим за израду протокола и правилника
 4. Тим за конструктивно решавање сукоба и медијацију

Тимови се у оквиру мреже баве мерама превенције и мерама интервенције у складу са прописаним протоколом.
Воде евиденцију о раду.
Евидентирају случајеве насиља.
Прате ефекте предузетих мера.
Остварују сарадњу са свим актерима образовно-васпитног система.

Члан 54.

У складу са Протоколом, а у зависности од починиоца насиља, као и од процењеног нивоа ризика, у заштиту од насиља се укључују: наставници, ученици, ваннаставно особље,одељенски старешина, ПП служба, директор школе, школски полицајац, вршњачки тим, тим за заштиту деце од насиља, родитељи (интерна мрежа заштите), а по потреби и службе изван школе: Центар за социјални рад, здравствена установа, Министарство унутрашњих послова ( екстерна мрежа заштите).

Члан 55.

Ради спровођења поступка заштите деце образује се Тим за заштиту деце од насиља. Сваки запослени у школи дужан је да директору школе пријави насиље од стране запослених у школи према детету.

Нико од запослених у школи није овлашћен да спроводи истрагу или доказивање злостављања и занемаривања у породици. Задаци школе у случају постојања сумње исцрпљују се подношењем пријаве.

Запослени у установи (одељењски старешина, стручна служба, директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.
Документација о појавама насиља чува се на сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост података.

Члан 56.

Тим за процену и спровођење безбедности у школи образује директор школе и чине га педагог и психолог школе, координатори разредних већа и представник родитеља.

Чланови Тима за безбедност бирају руководиоца тима између себе.

Тим за процену и спровођење безбедности у школи врши послове из своје надлежности прописане Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и Планом мера безбедности ученика.

Члан 57.

Задаци и план рада Тима за процену и спровођење безбедности у Школи саставни су део Годишњег плана рада Школе.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

За примену овог Правилника одговоран је директор школе.

Неспровођење правила и мера безбедности и заштите ученика прописаних овим Правилником од стране запосленог представља тежу повреду радне обавезе из члана 141. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања.

Свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика прописаних овим Правилником од стране ученика представља тежу повреду обавезе из члана 113. став 3. тачка 6. Закона о основама система образовања и васпитања.

Члан 59.

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика основне школе „Јован Ристић“ број 159 од 18.10.2010. године.

Правилник је објављен на огласној табли школе дана .......................2015. године.

Председник Школског одбора

___________________________________

Јелена Стевановић

 

Линкови

 1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
 2. http://www.bozidarac.rs/
 3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
 4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
 5. http://www.ng-junior.org Национална географија
 6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
 7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
 8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
 9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
 10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04339.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.