ИНФОРМАТОР О РАДУ 2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН РИСТИЋ“

БОРЧА-ЦЕНТАР III

БЕЛЕ БАРТОКА 48а

ИНФОРМАТОР О РАДУ

2018.

САДРЖАЈ:

1. Информатор о раду Основне школе „Јован Ристић“, Борча ............................................ 3

2. Основни подаци и правни положај школе........................................................................... 3

2.1. Основни подаци............................................................................................................. 3

2.2. Правни положај школе.................................................................................................. 3

3. Делатност школе.................................................................................................................. 4

3.1. Остваривање образовно васпитног рада...................................................................... 4

3.2. Испити и испитни рокови.............................................................................................. 5

4. Органи школе....................................................................................................................... 6

4.1.Орган управљања..............................................................................................................6

4.1.1.Школски одбор................................................................................................................6

4.2. Орган руковођења......................................................................................................... 7

4. 2.1. Директор ............................................................................................................... 7

4.3. Стручни органи............................................................................................................. 8

4.3.1. Наставничко веће................................................................................................... 9

4.3.2. Одељењско веће..................................................................................................... 10

4.3.3. Стручна већа .......................................................................................................... 10

4.3.4. Стручни активи....................................................................................................... 11

4.3.5. Педагошки колегијум........................................................................................................11

4.4. Саветодавни орган .......................................................................................................... 11

4.4.1. Савет родитеља ..................................................................................................... 11

5. Ученици................................................................................................................................ 12

5.1. Права ученика................................................................................................................ 12

5.2. Обавезе ученика............................................................................................................ 13

5.3. Одговорност ученика.................................................................................................... 13

5.4. Ученички парламент..................................................................................................... 13

6. Запослени у школи............................................................................................................... 13

6.1. Наставно особље........................................................................................................... 13

6.1.1. Наставници................................................................................................................. 14

6.1.2. Стручни сарадници.............................................................................................. ..14

6.2. Административно финансијско особље..................................................................... ..14

6.2.1. Секретар................................................................................................................ ..14

6.2.2. Рачуновођа............................................................................................................ ..15

6.2.3. Административно-финансијски радник.........................................................................15

6.3. Помоћно - техничко особље....................................................................................... ..15

6.3.1. Домари.................................................................................................................. ..15

6.3.2. Спремачице.......................................................................................................... ..15

7. Списак прописа и других правних аката који се најчешће примењују у раду школе. .....15

8. Материјално-технички и просторни услови рада школе................................................. ..17

9. Културна и јавна делатност школе................................................................................. ...17

10. Информације од јавног значаја........................................................................................ ...17

1. Информатор о раду Основне школе „Јован Ристић“, Борча

Информатор о раду Основне школе „Јован Ристић“, Борча је сачињен у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени Гласник РС" бр. 120/04 и 57/07) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Службени Гласник РС" бр. 57/05).

Информатор је објављен у јануару 2011. године, а у јануару 2018.године је ажуриран . Доступан је јавности на сајту школе, као и у штампаној верзији информатора у виду брошуре и заинтересованом лицу се на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Лице одговорно за тачност података је директор Школе, овлашћено лице за информације од јавног значаја ОШ „Јован Ристић“, Борча.

2. Основни подаци и правни положај школе

2.1. Основни подаци

Назив школе је: Основна школа „Јован Ристић“, Борча. Адреса: Борча-Центар III, Беле Бартока 48а

Телефони: директор 011/2722-616; секретар/централа:011/2722-515.

Електронска адреса школе:os.jovanristic@gmail.com;

Сајт: http://osjovanristic.edu.rs.

Матични број: 17795511; Регистарски број: 6011304441; ПИБ:106746517. Текући рачун: 840-2112660-31;

Школу представља и заступа директор Милета Ђоровић.

2.2. Правни положај школе

Оснивач школе је Град Београд, Република Србија.

Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Школа је основана Одлуком Скупштине града Београда о оснивању школе број 6-613/10-С од 29.06.2010.г и уписана у судски регистар код Привредног суда у Београду, регистрациони уложак број FI 281/10.

3. Делатност школе

Своју делатност ОШ „Јован Ристић“ обавља у складу са Уставом РС, Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), Законом о основном образовању и васпитању, других важећим законима и подзаконским актима, колективним уговором и Статутом школе.

Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама.

Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим планом рада школе.

Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус обухвата I до IV разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом.

Други циклус обухвата V до VIII разреда, за које се организује предметна настава, у складу са наставним планом и програмом и школским програмом.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА (Школска 2017/2018.г)

Разред

Број одељења

Број ученика

1.

6

156

2.

5

145

3.

5

132

4.

6

162

5.

6

158

6.

5

118

7.

5

127

8.

5

131

УКУПНО:

43

1129

3.1. Остваривање образовно васпитног рада

Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која је разредна и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује.

Школа организује продужени боравак за ученике првог и другог разреда, чиме се ученицима омогућава да под стручним надзором наставника уче, обнављају градиво, раде домаће задатке и рекреирају се када нису на часовима редовне наставе, ако постоји интересовање родитеља и ако има просторне и кадровске могућности за извођење овог облика рада уз сагласност надлежног министарства за овај облик рада.

Школа може организовати и целодневну наставу, уз сагласност надлежног министарства и под условима из става 1. овог члана, уколико школски одбор и стручни органи донесу такву одлуку.

Годишњим планом рада школе утврђује се да ли ће се и који од ових облика рада организовати у школи.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници.

Настава се изводи у одељењима која се образују од ученика истог разреда, у складу са Законом о основном образовању и васпитању.

Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, као и за ученике са изузетним способностима, настава се може прилагођавати, доношењем индивидуалног образовног плана, у складу са Законом.

Индивидуална настава се може, као изузетак, по одобрењу Наставничког већа, изводити и у кући ученика.

Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два полугодишта.

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се Годишњим планом рада школе.

Настава се изводи у две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину

У школи се организује допунска настава за ученике који имају тешкоће у учењу и раду, што се утврђује у току редовне наставе. Овај облик наставе обавезан је за све ученике које на то упути предметни наставник или одељенско веће и траје док постоји потреба за њом.

Додатни рад школа организује за ученике од четвртог разреда који показују посебне способности и интересовања за поједине предмете или се припремају за такмичење у одређеним предметима.

Припремна настава се организује за ученике који су упућени на поправни испит, пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана, са по два часа дневно за сваки наставни предмет.

3.2. Испити и испитни рокови

У школи се могу организовати следећи испити:

- завршни,

- поправни,

- разредни,

- испит из страног језика који ученик није изучавао у школи и

- испит којим се ученицима осмог разреда и ученицима којима је престала обавеза похађања основне школе омогућава завршавање разреда полагањем испита из предмета из којих имају недовољне оцене, у складу са Законом о основној школи.

Завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда, почев од школске 2010/2011. године, по прописаном програму, у складу са Законом.

Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са одредбама Статута, пред испитном комисијом која има најмање три члана и коју образује директор школе.

4. Органи школе

Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе,

чије организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом Школе.

4.1. Орган управљања 4.1.1. Школски одбор

Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.

Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Мандат Школског одбора је четири године.

У надлежности Школског одбора је да:

1. доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;

3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4. доноси финансијски план Школе, у складу са законом;

5. доноси план јавних набавки Школе;

6. усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу екскурзије;

7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;

одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива

и седишта Школе у складу са Законом;

8. расписује конкурс и бира директора;

9. одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе;

10. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;

11. разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;

12. именује чланове Стручног актива за развојно планирање;

13. образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;

14. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

15. доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

16. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

17. доноси одлуку о именовању заменика директора школе у складу са Законом и овим Статутом.

18. врши и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим Статутом.

Чланови Школског одбора___________________________________________

Ред.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПРЕДСТАВНИК

1.

Немања Антовић, председник

Локална заједница

2.

Снежана Викчевић

Локална заједница

3.

Марија Зајић

Локална заједница

4.

Ивана Боровац

Родитеља

5.

Милош Воркапић

Родитеља

6.

Бобан Ристић

Родитеља

7.

Весна Глигоревић

Запослени

8.

Милка Ђоковић

Запослени

9.

Милена Танчић

Запослени

4.2. Орган руковођења 4.2.1. Директор

Директор руководи радом школе.

Директора школе именује министар, на период од четири године. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор и министар.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара Школском одбору и надлежном министарству.

Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом Школе, а то је да:

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;

2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3. стара се о остваривању развојног плана Школе;

4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;

5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника;

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;

8. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;

9. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;

10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и Школског одбора о свим питањима од интереса за рад Школе и ових органа;

12. сазива и руководи седницама наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања;

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;

14. сарађује са родитељима, односно старатељима ученика;

15.сачињава и подноси извештаје о свом раду и раду Школе Школском одбору најмање два пута годишње;

16. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова;

17. доноси планове, програме и мере из своје надлежности;

18. покреће поступке јавне набавке мале вредности, доноси одлуку о избору понуђача и стара се о правилном спровођењу поступка у складу са законом, као и о правилној евиденцији спроведеног поступка;

19. одлучује о подели предмета на наставнике, на предлог стручних већа;

20. доноси распоред часова и врши расподелу часова наставе и других облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у складу са законом и Годишњим планом рада:

21. сачињава предлог Годишњег плана рада и извештаје: о раду Школе и сл.

22. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом и прописима донетим на основу закона;

23. покреће и води васпитно-дисциплински поступак за тежу повреду обавезе ученика и изриче меру укора директора Школе;

24. покреће и води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере против запосленог који је учинио повреду радне обавезе;

25. утврђује статус наставника, стручног сарадника у погледу рада са пуним или непуним радним временом,

26. привремено удаљава запосленог са рада због учињене повреде забране и теже повреде радне обавезе у складу са Законом до окончања дисциплинског поступка;

27. формира комисије за праћење пробног рад запослених у складу са Законом;

28. доноси решење о одређивању ментора приправницима,

29. расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос у складу са Законом;

30. закључује уговоре о извођењу наставе и друге уговоре у складу са Законом;

31. закључује споразуме о преузимању запослених у складу са Законом;

32. припрема предлог плана стручног усавршавања запослених, доставља га Школском одбору ради доношења и стара се о његовом остваривању;

33. предлаже Школском одбору, Наставничком већу и Педагошком колегијуму доношење одлука из оквира њихове надлежности;

34. стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора;

35. именује чланове комисије и тимове ради спровођења одредби закона и оштих аката;

36. одобрава ученицима одсуство до 10 дана;

37. потписује Сведочанства, Дипломе, Уверења, уговоре и друга акта везана за пословање школе;

38. обавља и друге послове које су му законом или подзаконским актом донетим на основу закона дате у надлежност.

4.3. Стручни органи

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за разредну наставу, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи и тимови.

Наставничко веће чине сви наставници васпитачи и стручни сарадници.

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује школски одбор.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум.

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника.

Седницама председава и руководи директор, а одељенским већем одељенски старешина.

У школи директор образује следеће тимове:

1.Тим заинклузивно образовање

2.Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и знамаривања

3.Тим за самовредновање

4.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

5.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

6.Тим за професионални развој

7.друге тимове за остваривање одређеног задатка, прогрма или пројекта.

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других заступника, ученичког парламента, једнице локалне самоуправе, односно тручњака за поједина питања.

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

4.3.1. Наставничко веће

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Надлежност Наставничког већа је да:

- разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању,

- прати и анализира остваривање наставног плана и програма и предузима мере за његово остваривање,

- врши избор савремених облика, метода и средстава у настави, ради подизања квалитета и и ефикасности образовно-васпитног рада и утврђује програм иновација у образовно-васпитном процесу,

- стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,

- утврђује план рада Наставничког већа и подноси извештај о његовом остваривању,

- разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационог периода, полугодишта и школске године,

- предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;

- именује чланове стручног актива за развој школског програма;

- предлаже стручне сараднике и наставнике у стручни актив за развојно планирање,

- даје мишљење о кандидатима за избор директора;

- даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;

- анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;

- планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;

- на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;

- доноси одлуку о употреби уџбеника и приручника у Школи, који су одобрени од надлежних органа, у складу са Законом;

- разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и наставе у природи и разматра извештаје о њиховој реализацији;

- разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;

- разматра распоред часова;

- разматра распоред одељењских старешинстава;

- утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;

- додељује похвале и награде ученицима,

- доноси одлуку о избору ученика генерације;

- доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и изборног предмета,

- одобрава отсуство ученика са наставе дуже од 10 радних дана,

- доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;

- разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;

- разматра извештај о раду директора Школе;

- разматра предлог плана сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,

- утврђује календар школских такмичења ученика, обезбеђује услове за њихово припремање и разматра извештаје о постигнутим резултатима,

- обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.

План и програм рада Наставничког већа је саставни део Годишњег плана рада школе.

4.3.2. Одељењско веће

Одељењско веће организује и прати извођење образовно-васпитног рада и разматра друга питања од интереса за одређено одељење.

Одељењско веће ради у седницама које сазива и њима руководи одељењски старешина.

Одељењски старешина води записник о раду одељењског већа.

4.3.3. Стручна већа

У школи постоје стручна већа:

1) Стручно веће за област језика и књижевности

2) Стручно веће за област математике и техничког и информатичког образовања

3) Стручно веће за област друштвених наука

4) Стручно веће за област уметности

5) Стручно веће за област физичког васпитања

6) Стручно веће за област природних наука

4.3.4. Стручни активи

Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га Школском одбору на усвајање, и прати његово остваривање.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника које именује Наставничко веће.

Стручни актив за развој школског програма има председника кога сваке године одреди Наставничко веће на основу плана задужења.

4.3.5. Педагошки колегијум

Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за област предмета чине педагошки колегијум. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

Педагошки колегијум у оквиру своје надлежности разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора Школе који су предвиђени Законом и Статутом, а односе се на :

- разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области:

- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности школе;

- осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање образовно - васпитног рада;

- остваривање развојног плана Школе, Школског програма и Годишњег плана рада школе;

- сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

- организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

- планирање стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника;

- Педагошки колегијум доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно образовање.

4.4. Саветодавниорган

4.4.1. Савет родитеља

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља. Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Надлежност Савета родитеља је да:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација;
 7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује школа;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

разматра и друга питања утврђена статутом

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.

Општински Савет родитеља чине представници савета родитеља свих установа са подручја општине. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

5. Ученици

5.1. Права ученика

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. овог закона;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена;

11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом;

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

5.2. Обавезе ученика

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

5.3. Одговорност ученика

Ученик одговара за лакше повреде обавезе ученика, које су прописане Статутом школе, и за теже повреде, које су прописане Законом.

5.4. Ученички парламент

У последња два разреда основне школе се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Организација и рад парламента ближе се уређује Правилником о раду ученичког парламента.

6. Запослени у школи

Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених у Школи, уређују се Правилником о раду школе, Правилником о организацији и систематизацији послова, у складу са законом и подзаконским актом.

Запослени у Школи систематизовани су у следеће групе:

-директор (орган руковођења),

-наставно особље,

-административно - финансијско особље, и

-помоћно - техничко особље.

6.1. Наставно особље

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставно особље, а наставно особље чине: наставници и стручни сарадници.

6.1.1. Наставници

Посао наставника је да: изводи предметну наставу и друге облике образовно-васпитног рада у одељењу, припрема се за извођење наставе и о томе води евиденцију, обавља послове одељењског старешине, учествује у спровођењу испита ученика, израђује планове рада, дежура према утврђеном редоследу, учествује у раду органа Школе, стручно се усавршава, обавља и друге послове по налогу директора. Задатак наставника је да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

6.1.2. Стручни сарадници

Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог (педагошко-психолошка служба) и библиотекар.

6.1.2.1. Активности педагошко - психолошке службе су:

планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада, упис ученика и уједначавање одељења, праћење напредовања ученика, уочавање проблема, саветодавни рад са ученицима и родитељима ученика, саветодавни рад у области професионалне орјентације, рад у стручним органима, рад са наставницима, да обавља аналитичко-истраживачке послове, појачан васпитни рад са ученицима који чине повреде обавезе.

6.1.2.2. Посао библиотекара је да:

у школској библиотеци обавља непосредан рад са ученицима у вези са издавањем књига и других публикација, учествује у раду стручних органа, обавља послове евиденционог сређивања и стручне обраде књижног фонда, обавља аналитичко-извештајне послове у вези са радом библиотеке, учествује у организовању школских приредби и других манифестација.

6.2. Административно финансијско особље

У Школи административно - финансије послове обављају:

1. секретар

2. рачуновођа

3. административно-финансијски радник

6.2.1. Секретар

Секретар установе обавља следеће послове:

1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе;

2) обавља управне послове у установи;

3) израђује опште и појединачне правне акте установе;

4) обавља правне и друге послове за потребе установе;

5) израђује уговоре које закључује установа;

6) правне послове у вези са статусним променама у установи;

7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;

8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;

9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;

11) прати прописе и о томе информише запослене;

12) друге правне послове по налогу директора.

Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа.

6.2.2. Рачуновођа

Посао рачуновође школе је да саставља финансијске и статистичке извештаје, периодичне и годишње обрачуне, припрема финансијски план, обрачунава зараде, накнаду зараде, трошкова, и других примања запослених и о томе води евиденцију, осигурањем ученика и запослених, прати законске и друге прописе у вези са обављањем својих послова.

6.2.3. Административно-финансијски радник

Посао административно-финансијског радника су административни и финансијски послови

који се односе на пружање помоћи у вези са обављањем административних послова у школи, као и на помоћ рачуновођи школе у обављању финансијских послова.

6.3. Помоћно - техничко особље

У Школи помоћно - техничке послове обављају:

1. домари,

2. спремачице.

6.3.1. Домари

Посао домара је да: одржава школске објекте, уређаје, опрему и инвентар у исправном стању, отклања мања оштећења и кварове, а већа пријављује, набавља и прати потрошњу средстава за одржавање чистоће, прати и координира рад спремачица, обавља курирске послове.

6.3.2. Спремачице

Посао спремачице је да: одржава хигијену у школским просторијама и дворишту, обавља послове у вези са организовањем школских свечаности, води рачуна о школској имовини, обавља курирске послове.

7. Списак прописа и других правних аката који се најчешће примењују у раду школе

- одредбе Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.55/2013)

- oдрeдбe Зakoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (»Службeни глaсниk РС«, бр.88/2017

- Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ 68/2015)

- Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС“ 42/2016)

- Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“ 6/2016, 9/2016)

- Стaтут школе

- Прaвилниk o нaстaвнoм плaну и прoгрaму (»Прoсвeтни глaсниk«, бр 4/90, 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 5/01, 10/04, 20/04, 1/05‚ 2/05, 7/05, 8/05, 9/05, 15/05, 3/06, 6/06, 9/06, 6/07, 7/07, 2/08, 5/08, 6/08, 7/08, 6/09, 2/10,3/11,1/13, 8/13,14/13, 11/2014, 11/2016),

- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставног програма за пети разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – Просветни гласник 6/2017)

- Прaвилниk o oцeњивaњу учeниka у основном образовању и васпитањуСлужбени гласник РС« бр.67/2013)

- Прaвилниk o kaлeндaру образовно-васпиног рада основне школе зa шkoлсkу 2017/2018.гoдину (»Прoсвeтни глaсниk« бр.6/2017)

- Прaвилниk o нoрми чaсoвa нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa (»Службeни глaсниk« бр.2/92 и 2/2000) и струkтурa oбaвeзa зaпoслeних у шkoли, koje дoнoси министaр прoсвeтe,

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ 88/2015, 105/2015)

- Akциoни плaн Тимa зa сaмoврeднoвaњe рaдa шkoлe

- Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања-Упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности („Просветни гласник“, бр.1/09)

- Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Просветни гласник 7/2010)

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање («Просветни гласник» бр.76/10)

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање («просветни гласник» бр.30/10)

- Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности („Службени гласникРС 12/2016)

- Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установама образовања и васпитања („Службени гласник РС 22/2016)

- Правилник о општим стандардима – образовни стандарди за крај обавезног образовања («Просветни гласник» бр.5/10)

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању («Просветни гласник» бр.1/11, 1/12, 1/14,12/14)

- Правилник о упису ученика у средњу школу ( „Службени гласник РС“ – 41/2014, 37/2015, 75/2015, 75/2015, 39/2016, 54/2016, 81/2017)

- Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби («Просветни гласник» бр.1/10)

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, 5/2012)

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС“ 13/2012, 86/2015, 3/2016, 81/2017)

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи («Службени гласник РС– Просветни гласник 10/2016, 11/2016)

- Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи («Службени гласник РС– Просветни гласник 2/2016, 10/2016, 11/2016)

- Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Просветни гласник“ 5/2012)

- Приручник за спровођење Завршног испита (Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања, 2011,2012,2013,2014,2015)

- Шkoлсkи рaзвojни плaн

- Извeштaj o oствaривaњу Гoдишњeг прoгрaмa рaдa у прeтхoднoj шkoлсkoj гoдини

- Oстaлa упутствa и пoдзakoнсkи akти

- Стручнa упутствa, извeштajи, aнaлизe и инфoрмaциje Министaрствa прoсвeтe

8.Материјално-технички и просторни услови рада школе

ОШ “Јован Ристић” је саграђена 2010. године. По урађеном пројекту школа има 24 учионица опште намене, 4 лабораторије, 1 радионицу. У Школи је предвиђено да наставу похађају ученици равномерно у две смене.

9. Културна и јавна делатност школе

Најбогатија културна активност Школе одвија се при обележавању Дана школе и Дана Светог Саве.

Поред тога, кроз стваралачке и слободне активности ученика, одржава се низ разноврсних активности и манифестицаја: ликовне изложбе, спортске активности, позоришне представе, излети, посете културно-историјским споменицима, организовање и учешће на такмичењима и сл.

10. Информације од јавног значаја

- Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Све информације којима Школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом Школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Школи се подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено.

Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Школа је дужна да омогући приступ информацијама и и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Постоји образац за подношење захтева, али ће школа размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.

Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“

Беле Бартока 48а

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", број120/04, 54/07, 104/09, 36/10), од горе наведеног органа захтевам*:

обавештење да ли поседује тражену информацију;

увид у документ који садржи тражену информацију;

копију документа који садржи тражену информацију; Достављање копије документа који садржи тражену информацију:**

поштом

електронском поштом

факсом

на други начин:***_________________________________________________

Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

Тражилац информације / Име и презиме

У_______________ ,__________________________________

Адреса

дана________ 20___ године

други подаци за контакт

потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.

** У кућици означити начин достављања копије докумената.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања

захтевате

 

 

Линкови

 1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
 2. http://www.bozidarac.rs/
 3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
 4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
 5. http://www.ng-junior.org Национална географија
 6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
 7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
 8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
 9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
 10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.