Летопис 2011/2012

Основна школа “Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

О ШКОЛИ

Још 70-их година 20. века јавила се потреба да насеље Борча, поред две постојеће основне школе („Стеван Сремац“ и „Вељко Влаховић“ недавно преименоване у „Раде Драинац“),  добије и трећу школу. Овај пројекат је реализован тек након четири деценије.

На иницијативу Града, а захваљујући средствима Европске инвестиционе банке, саграђена је Основна школа „Јован Ристић“ која је почела са радом 1. септембра 2010. године. Школа је добила име по Јовану Ристићу, дипломати, историчару, филозофу и човеку импресивне интелигенције који је био велика личност у српској политици у 19. веку и једини српски дипломата који је могао равноправно да разговара са европским дипломатама. Колектив школе формиран је од наставника школа „Стеван Сремац“ и „Раде Драинац“, као и наставника и сарадника који су запослени да би се нормално одвијао васпитно-образовни рад. Школа је почела рад са 25 одељења у које је уписано 762 ученика (у млађим разредима 401, а у старијим 361 ученик), с планом да постане четвороодељењска и да се настава одвија само у преподневној смени. Тешкоће на почетку рада представљала је потпуна неопремљеност школе, као и веома оскудни материјално-технички услови. Први вд директора школе била је Весна Петровић, а 11. маја 2011. године именован је данашњи директор школе Милета Ђоровић. У школској 2011/2012. години школа има 784 ученика (435 у млађим и 349 ученика у старијим разредима), распоређених у 27 одељења.

ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Школска година је почела онако како је предвиђено Правилником о календару рада, 01.09.2011. године и била је организована у два полугодишта. Прво полугодиште је завршено 30.12.2011., друго је почело 16.01.2012., а завршено 08.06.2012. године. У овој школској години школа је радила у једној – преподневној смени, са 27 одељења у које је уписано 784 ученика (435 у млађим разредима, а у старијим 349 ученика).

Рад продуженог боравка у нашој школи организован је од 16. јануара до 16. јуна 2012. године. Боравак је похађао 61 ученик првог разреда, а радно време боравка је било од 11 до 17 часова.

Преглед структуре запослених у школи:

Дирекор школе Милета Ђоровић,

Секретар школе Светлана Јовановић,

Психолог школе Биљана Михаиловић,

Педагог школе Драго Башић,

Библиотекар Ана Милутиновић,

Шеф рачуноводства Ана Димитријевић.

Разредна настава:

Александра Јовановић, Звонко Стошић, Драгана Живковић, Андријана Шикл, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Споменка Трмчић, Марина Петровић, Сунчица Миладиновић, Мира Михаиловић, Снежана Михајлов, Јадранка Поповић, Милка Ђоковић, Милан Ашковић.

Предметна настава:

Српски језик - Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Винка Жујко;

Енглески језик - Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић;

Немачки језик - Весна Глигоревић;

Руски језик и грађанско васпитање – Јелена Стеријадис;

Ликовна култура - Јадранка Дабић;

Музичка култура - Татјана Грујичић Пиперски, Ивана Велимировић;

Историја - Милена Танчић, Милан Јовановић;

Географија - Ана Мирковић, Урош Јокић, Александра Петровић;

Физика - Весна Марковић, Слободан Голубовић;

Математика - Мира Николић Алексић, Сузана Радичевић, Весна Ђурђић Ћирић, Данијела Јосић;

Биологија - Мирјана Бркић, Катарина Тодоровић;

Хемија - Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић;

Техничко образовање - Славољуб Пурхмајер, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Душан Лакић;

Информатика и рачунарство - Анђела Ђоровић;

Физичко васпитање - Милорад Смиљанић, Никола Остојић, Јелена Илић;

Веронаука - Сања Ђукић, Милица Андрић, Мухамед Хаџић.

Помоћно особље: Горан Милојевић, Томислав Главина, Зорица Лилић, Зора Ранђеловић, Сока Рујак, Наташа Голоб, Јелица Биједић, Радисава Шимшић, Весна Смилис, Верка Тодоровић, Анка Радојчевић, Ивана Пендовски, Миланка Митровић, Светлана Ивановић.

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

АВГУСТ

30.08.2011. Прва седница Школског одбора

СЕПТЕМБАР

01.09.2011. Почетак наставе у школској 2011./2012. Години

02.09.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

05.09.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

05.09.2011. Одржан састанак Стручног актива за развој школског програма

05.09.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

08.09.2011. Одржан 1. састанак Савета родитеља

09.09.2011. Састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

12.09.2011. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

12.09.2011. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

13.09.2011. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

14.09.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

14.09.2011. Седница Наставничког већа

14.09.2011. Друга седница Школског одбора

16.09.2011. Састанак Стручног већа за област уметности

21.09.2011. Трећа седница Школског одбора

23.09.2011. Одржан састанак Стручног актива за развојно планирање

27.09.2011. Састанак Педагошког колегијума

28.09.2011. Седница Наставничког већа

29.09.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

30.09.2011. Одржан састанак Стручног актива за развојно планирање

ОКТОБАР

03.10.2011. Одржан 2. састанак Савета родитеља

06.10.2011. Састанак Тима за инклузивно образовање

08.10.2011. Ученици 2. и 3. разреда наше школе учествовали су у традиционалној манифестацији, у оквиру Дечије недеље, „Креда црта маштом“ испред и у Народној скупштини Србије у пратњи учитењице Милке Ђоковић

10.10.2011. Редовни инспекцијски преглед који је обавила просветни инспектор Весна Загорац

11.10.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

12.10.2011. Изведен излет за ученике 4. разреда у организацији агенције „Белсим“, са маршрутом Пећина Рисовача – Аранђеловац – Топола – Опленац

13. и 14. 10.2011. Изведена је дводневна екскурзија за ученике 8. разреда у организацији агенције „Балканик“, са маршрутом Стопића пећина – водопад Гостиље – Сирогојно – Тара – Мокра Гора (Шарганска осмица) – манастир Рача – језеро Перућац

17.10.2011. Изведен излет за ученике 2. разреда у организацији агенције „Белсим“, са маршрутом Сремска Каменица – Нови Сад – Сремски Карловци – Стражилово

17.10.2011. Изведен излет за ученике 3. разреда у организацији агенције „Белсим“, са маршрутом Вршац – манастир Месић – Делиблатска пешчара

18.10.2011. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

18.10.2011. Седница Наставничког већа

18.10.2011. Четврта седница Школског одбора

24.10.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

24.10.2011. Састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

27.10.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

28.10.2011. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

31.10.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

31.10.2011. Састанак Стручног већа за област уметности

НОВЕМБАР

01.11.2011. Седница Наставничког већа

09.11.2011. Састанак Стручног актива за развој школског програма

09.11.2011. Одржан 3. састанак Савета родитеља

10.11.2011. Састанак Тима за инклузивно образовање

17.11.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

17.11.2011. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

18.11.2011. Састанак Тима за самовредновање рада школе

22.11.2011. Позоришна представа за запослене у нашој школи „Живот у тесним ципелама“ у позоришту „Звездара театар“

23.11.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

23.11.2011. Одржан 4. састанак Савета родитеља

25.11.2011. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

28.11.2011. Састанак Стручног већа за област уметности

29.11.2011. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

29.11.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

29.11.2011. Пета седница Школског одбора

ДЕЦЕМБАР

07.12.2011. Седница Наставничког већа

07.12.2011. Састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

15.12.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

21.12.2011. Одржан 5. састанак Савета родитеља

26.12.2011. Састанак Стручног већа за област уметности

27.12.2011. Састанак Стручног актива за развој школског програма

27.12.2011. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

27.12.2011. Састанак Тима за самовредновање рада школе

27.12.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

28.12.2011. Одржане седнице Одељењских већа за млађе и старије разреде

28.12.2011. Састанак Тима за инклузивно образовање

29.12.2011. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

29.12.2011. Седница Наставничког већа

29.12.2011. У холу школе организована је представа ученика наше школе „Српска свадба на традиционалан начин“ у организацији Ђачког парламента уз подршку наставнице историје Милене Танчић

30.12.2011. Крај првог полугодишта

ЈАНУАР

04.–13.01.2012. Зимски распуст

16.01.2012. Почетак другог полугодишта

18.01.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

24.01.2012. Одржан састанак Стручног већа за област друштвених наука

25.01.2012. Шеста седница Школског одбора

27.01.2012. Свечана приредба поводом школске славе Свети Сава

30.01.2012. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

30.01.2012. Седница Наставничког већа

31.01.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

31.01.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

ФЕБРУАР

01.02.2012. Ученици 1. и 2. разреда са учитељицом Андријаном Шикл учествовали су у пројекту „Проверено добра вода“ у организацији Београдског водовода

03.02.2012. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

16.02.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

23.02.2012. Састанак Педагошког колегијума

27.02.2012. Седница Наставничког већа

28.02.2012. Одржан 6. састанак Савета родитеља

28.02.2012. Седма седница Школског одбора

29.02.2012. Учитељица Андријана Шикл организовала је акцију коју је спровела у сарадњи са родитељима и Етнографским музејом. Наиме, део Етнографског музеја пресељен је у учионице наше школе у оквиру часова Народне традиције

29.02.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

МАРТ

15.03.2012. У свечаној сали наше школе одржано је међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ за ученике од 2. до 8. разреда у организацији Друштва математичара Србије

20.03.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

28.03.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

30.03.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

АПРИЛ

02.04.2012. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

02.–05.04.2012. Поводом обележавања Дана школе у холу школе постављена је изложба ликовних радова, као и изложба архивске грађе добијене из Архива САНУ и из породичне збирке чукунунуке Јована Ристића

03.04.2012. Одржан састанак Стручног актива за развој школског програма

03.04.2012. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

03.04.2012. Седница Наставничког већа

06.04.2012. Свечана прослава поводом Дана школе

17.04.2012. Одржан 7. састанак Савета родитеља

06.-17.04.2012. Васкршњи празници

25.04.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

26.04.2012. Састанак Тима за самовредновање рада школе

27.04.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

29.04.2012. Психолог наше школе Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитеље о злоупотреби психоактивних супстанци

30.04.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

МАЈ

10.05.2012. Осма седница Школског одбора

10.-17.05.2012. Реализована је настава у природи за ученике 2-1 одељења у Бањи Врујци

17.–21.05.2012. У оквиру традиционалне манифестације „Мала матура – велико срце ученици 6., 7. и 8. разреда наше школе угостили су 8 ученика из ОШ „Стана Бачанин“ из Лешкаса Косова и Метохије

23.05.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

25.05.2011. Крај школске године за ученике 8. разреда

28.05.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

29.05.2012. Изведен је једнодневни излет за ученике 5. разреда са маршрутом Бранковина – Ваљево – манастир Лелић

29.05.-05.06.2012. Реализована је настава у природи за ученике 2-3 одељења у дечијем одмаралишту Митровац на Тари

30.05.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

ЈУН

02.06.2012. Одржано матурско вече за ученике 8. разреда у холу школе

04.06.2012. Одржане седнице Одељењских већа за старије разреде

04.06.2012. Седница Наставничког већа

06.06.2012. Одржан састанак Стручног већа за математику и природне науке

08.06.2012. Крај школске године

09.06.2012. У оквиру акције „Велико спремање Србије“ општина Палилула је спровела велико чишћење школских дворишта и околине, а та акција је спроведена и у нашој школи. У акцији је учествовала четрдесет ученика наше школе, а координатори акције су биле учитељице Мира Михаиловић и Тања Томашевић.

14.06.2012. Девета седница Школског одбора

18.06.2012. Састанак Стручног већа за језик и комуникацију

18. и 19.06.2012. Завршни испит за ученике 8. разреда

20.06.2011. Састанак Стручног већа за физичко васпитање

20.06.2012. Одржане седнице Одељењских већа за млађе разреде

22.06.2012. Састанак Тима за самовредновање рада школе

22.06.2012. Седница Наставничког већа

28.06.2012. Састанак Тима за самовредновање рада школе

28.06.2012. Седница Наставничког већа

29.06.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

Током целе школске године у школи је реализован програм Професионалне оријентације за ученике 8. разреда у сарадњи са GIZ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

ЈУЛ

04.07.2012. Десета седница Школског одбора

АВГУСТ

20.08.2012. Седница Наставничког већа

23.08.2012. Једанаеста седница Школског одбора

23., 24. и 25.08.2012. У нашој школи је организован семинар „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“

29.08.2012. Седница Наставничког већа

31.08.2012. Састанак Стручног већа за област уметности

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.ГОДИНИ

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Ивона Маринковић, 5-3, 2. место на општинском такмичењу

2. Дијана Мехмеди, 6-3, 2. место на општинском и 2. место на градском такмичењу

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Милан Ресановић, 8-3, 3. место на општинском такмичењу

2. Александар Орлић, 8-1, 3. место на општинском такмичењу

МАТЕМАТИКА

1. Андреј Богићевић, 5-2, 1. место на општинском такмичењу

2. Богдан Дамљановић, 5-3, 1. место на општинском такмичењу

3. Елвис Сулејмани, 5-3, 1. место на општинском такмичењу

4. Филип Лашић, 5.разред, 1. место на општинском такмичењу

5. Урош Лазаревић, 6-1, 1. место на општинском такмичењу

6. Владимир Милић, 4.разред, 2. место на општинском такмичењу

7. Енес Сулејмани, 3.разред, 3. место на општинском такмичењу

8. Петар Јованов, 4.разред, 3. место на општинском такмичењу

9. Никола Пузовић, 4.разред, 3. место на општинском такмичењу

10. Дејан Томић, 5-2, 3. место на општинском такмичењу

БИОЛОГИЈА

1. Андреа Мазуловић, 5-4, 3. место на општинском такмичењу

2. Никола Радић, 5-4, 3. место на општинском такмичењу

3. Софија Алорић, 6-3, 3. место на општинском такмичењу

4. Никола Влајнић, 7-1, 3. место на општинском такмичењу

5. Анђела Пријовић, 8-2, 3. место на општинском такмичењу

ИСТОРИЈА

1. Стефан Бештић, 7-2, 2. место на општинском такмичењу

2. Михаило Дилпарић, 7-2, 3. место на општинском такмичењу

3. Младен Галијаш, 7-3, 3. место на општинском такмичењу

ГЕОГРАФИЈА

1. Хелена Јаковљевић, 8-2, 1. место на општинском такмичењу

2. Михаило Дилпарић, 7-2, 2. место на општинском и 1. место на градском такмичењу

3. Стефан Бештић, 7-2, 3. место на општинском и 3. место на градском такмичењу

ФИЗИКА

3. Милан Ресановић, 8-3, 1. место на општинском такмичењу

4. Теодора Алорић, 7-2, 2. место на општинском такмичењу

5. Слађана Смиљанић, 8-3, 3. место на општинском такмичењу

Библиотекар школе

Ана Милутиновић

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

sikl.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.