Савет родитеља

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом родитељском састанку.Састанак сазива одељењски старешина на почетку школске године.

Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и школе.

Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању васпитно - образовних проблема.

Савет родитеља:

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија

- предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног рада

- учествује у поступку предлагања изборних предмета

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене делатности установе

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове установе

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању

- разматра и прати услове за рад установе

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту ученика

Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и позитивне атмосфере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.