ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Јован Ристић

Беле Бартока 48а

11211 Борча

www.osjovanristic.edu.rs

Број: 707

09.10.2019. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), у поступку јавне набавке мале вредности упућује се

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА

Предмет јавне набавке је услуга исхране ученика – достављања херметички затворених ручкова у појединачно пакованим порцијама за ученике Основне школе „Јован Ристић“ (ознака из ОРН 55524000), у свему према опису услуге датом у Конкурсној документацији.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и која испуњавају додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца www.osjovanristic.edu.rs или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке бр. 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 17.10.2019. године до 14 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће враћене понуђачима у неотвореним ковертама.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се у 17.30 часова, последњег дана рока, тј. 17.10.2019. године у просторијама наручиоца, у улици Беле Бартока 48а, Борча.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања понуда.

Реализација уговорених услуга вршиће се према захтевима садржаним у Конкурсној документацији.

Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 8 – 16 часова на адреси наручиоца, или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , особа за контакт – Горан Обућински, службеник за јавне набавке.

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 3.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.