КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Основна школа „Јован Ристић“

Београд, Борча, Беле Бартока 48а

http://www.osjovanristic.edu.rs/

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 142 од 19.02.2020. године

ЈАВНА НАБАВКА – добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 02/20

фебруар 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 139 од 19.02.2020. године  и Решења о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке број 140 од 19.02.2020. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – добра

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Редни број јавне набавке 02/20

Конкурсна документација садржи:

Назив

Страна

Општи подаци о јавној набавци

3

Подаци о предмету јавне набавке

3

Техничка спецификација

3 - 4

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона

4

Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона

5 - 7

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона

8 - 9

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона

10

Образац потврде оператора преносног система

11

Упутство понуђачима како да сачине понуду

12 - 17

Образац понуде

18 - 20

Модел уговора (са Прилогом I)

21 - 24

Образац трошкова припреме понуде

25

Образац изјаве о независној понуди

26

Конкурсна документација има укупно 26 страна.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Јован Ристић

Адреса: Београд, Борча, ул. Беле Бартока 48а

Интернет страница: http://www.osjovanristic.edu.rs/

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности су добраЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Редни број јавне набавке 02/20.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лице за контакт: Горан Обућински, службеник за јавне набавке

e-mail: fimigo.beograd@gmail.com

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности су добраЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Редни број јавне набавке 02/20.

Назив и ознака из општег речника набавке - 09310000 – Електрична енергија

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1. Врста добара

Електрична енергија – закључење уговора о потпуном снабдевању.

2. Техничке карактеристике

У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“ („Сл.гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014).

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на месту примопредаје током периода снабдевања.

3. Квалитет

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 114/17), Правилима о измени Правила о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“ бр. 14/19) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2013 и 91/2018).

4. Количина и опис добара

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошака електричне енергије за претходну годину из табеле која је саставни део конкурсне документације као Прилог 1.

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје наручиоцу.

5. Рок испоруке добара

Испорука електричне енергије се планира у периоду од најдуже једне године од дана закључења уговора или до утрошка планираних средстава, сваким даном од 00:00h до 24:00h.

6. Место испоруке

Место испоруке је мерно место наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.

7. Преглед мерног места у функцији утрошка електричне енергије

Редни

број

Адреса

мерног места

ЕД број купца

Категорија

потрошње

Одобрена

снага (kW)

1.

Беле Бартока 48а, 11211 Борча

81647410

Ниски напон

143,1

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ст. 2. Закона, и то:

1) пословни капацитет и технички капацитет понуђач испуњава уколико је активни учесник на тржишту електричне енергије, односно уколико је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.

1.3. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

1.4. Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове из тачке 1.2.подтачка 1).

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

▪ Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

▪ Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

▪ Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

▪Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику Републике Србије и потврда агенције да је та лиценца још увек важећа.

▪Услов из чл. 75. ст. 2. Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из  чл. 76. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећег доказа:

▪ Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију – Доказ: Потврда оператора преносног система (модел потврде дат је у оквиру конкурсне документације)

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Понуђач треба у својој понуди јасно да наведе да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена:

У складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности број 02/20,  добраЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Датум: _______________

М. П.

Потпис понуђача: ______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности број 02/20,  добраЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Датум: _______________

М. П.

Потпис подизвођача:______________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

Под пуном кривичном и материјалном одговорнoшћу изјављујем да смо испуњавали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _______________

М. П.

Потпис понуђача: ______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА

П О Т В Р Д А

Назив оператора преносног система

Седиште

Улица и број

Телефон

Контакт особа

Овим потврђујемо да је

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(уписати назив и адресу)

за потребе оператера преносног система _______________________________________________

квалитетно и у уговореном року обавио трансакцију

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(навести врсту трансакције)

у вредности од __________________________ динара, у свему у складу са уговором бр. ______ од __________________ године.

Потврда се издаје на захтев _______________________, ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет су добраЕлектрична енергија, и у друге сврхе се не може користити. Редни број јавне набавке 02/20.

Оператор преносног система под пуном материјалном и кривичном одоговорношћу, гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Датум: _______________

М. П.

Потпис овлашћеног лица: ______________

Напомена: Образац копирати у случају већег обима података.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Ристић“,ул. Беле Бартока 48а, 11211 Борча, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2020. године до 15.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

· Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације

· Образац понуде

· Модел уговора

· Образац трошкова припреме понуде

· Образац изјаве о независној понуди

· Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

· Изјава (на меморандуму понуђача, потписана и оверена печатом) којом се понуђач обавезује да ће уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора, закључити:

Ø Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекта наручиоца прикључен, и

Ø Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора, који су саставни део конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси заједничку понуду).

Стране образаца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди и за које партије конкурише) није у обавези да достави уз понуду.

Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора  морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно уписане цифре или сл. прецртати  или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача). У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и лица овлашћена за заступање. Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица за сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача; у случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 27.02.2020. године са почетком у 17.30 часова, у просторијама Основне школе „Јован Ристић“, Београд, Борча, ул. Беле Бартока 48а.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Јован Ристић“, Београд, Борча, ул. Беле Бартока 48а, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

· понуђачу који ће издати рачун,

· рачуну на који ће бити извршено плаћање,

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1. Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, по пријему уредне фактуре (рачуна), у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и моделу уговора.

Добављач издаје рачун наручиоцу на начин дефинисан Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/13 и 91/2018).

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

10.2. Место испоруке (примопредаје) је мерно место наручиоца, дато у техничкој спецификацији.

10.3. Рок испоруке добара: Испорука (потпуно снабдевање) електричне енергије се планира у периоду од најдуже једне године од дана закључења уговора или до утрошка планираних средстава, сваким даном од 00:00h до 24:00h.

10.4. Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.5. Додатни захтев у погледу обавеза закључења уговора у смислу одредби члана 188. Закона о енергетици.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву (на меморандуму потписану и оверену печатом) којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора, закључити:

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекта наручиоца прикључен, и

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kWh електричне енергије за вишу (ВТ) и нижу тарифу (НТ) са ПДВ и без ПДВ.

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу за утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У моменту потписивања уговора изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорних обавеза и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног рока за извршење набавке у целости.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоцa или електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/20“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, за процењену годишњу потрошњу (ВТ и НТ), без пореза на додату вредност.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту укупну понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико су понуде једнаке и по овом критеријуму, примениће се поступак жребања.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности број број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача:

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача (e-mail)

Телефон

Факс

Број рачуна понуђача и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) самостално

Б) са подизвођачем

В) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број

Име особе за контакт

Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Предмет

набавке

Јединица

мере

Јединична цена

без ПДВ-а

Јединична цена

са ПДВ-ом

Процењене

количине

Укупна цена

без ПДВ-а

Укупна цена

са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6 (3x5)

7 (4x5)

Електрична

енергија

kWh

101.720

виша тарифа

Електрична

енергија

kWh

22.950

нижа тарифа

Укупно:

Рок важења понуде

______ дана од дана отварања понуда

Рок плаћања (min 15 дана, max 45 дана)

Укупна цена без ПДВ за процењене количине

Укупна цена са ПДВ за процењене количине

Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у “Сл. гласнику РС”.

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне енергије , на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у “Сл. Гласнику РС”.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку.

Датум: _______________

М. П.

Понуђач: ______________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Закључен између:

Наручиоца:  Основна школа „Јован Ристић

са седиштем у Београду, Борча, улица Беле Бартока 48а,

ПИБ 106746517, Матични број: 17795511

кога заступа директор школе Милета Ђоровић

(у даљем тексту: наручилац)

и

____________________________________________________

са седиштем у ______________________  улица _________________________________,

ПИБ: _________________ Матични број: ________________

Број рачуна: ___________________ Назив банке:_____________________________,

Телефон:____________________Факс:_____________________________

кога заступа _________________________

даљем тексту: добављач),

Основ уговора:

ЈН Број:_________________

Број и датум одлуке о додели уговора: __________________

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, у свему у складу са усвојеном понудом добављача бр. _______ од _________ 2020. годинe, која чини саставни део овог уговора, (у даљем тексту: понуда) и важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Члан 2.

Добављач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за потребе наручиоца изврши по цени:

- Ниски напон - ВТ за 1 кWh по јединичној цени од _________ динара без ПДВ.

- Ниски напон - НТ за 1 kWh по јединичној цени од _________ динара без ПДВ.

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања.

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акцизу за утрошену електричну енергију. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.

У складу са одредбама Закона о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014 и 95/2018 и др. закон), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2013 и 91/2018), Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“ број 105/2012, 84/2013 и 87/2013) и Уредбе о начину обрачуна и расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“ број 8/2013), рачун који добављач испоставља наручиоцу мора да садржи следеће ставке:

1.      Обавезе за испоручену електричну енергију;

2.      Трошкове приступа по регулисаним тарифама;

3.      Накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије;

4.      Акцизу за утрошену електричну енергију;

5.      Порез на додату вредност (износ основице, пореску стопу и износ пореза који је обрачунат на основицу).

Уколико у рачуну буду исказана ставка које није наведена одредбама претходног става нити позитивним прописима Републике Србије, наручилац није дужан да добављачу исплати износ исказан у тој ставци.

Члан 3.

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:

· врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,

· период испоруке: у периоду од најдуже једне године од дана закључења уговора или до утрошка планираних средстава, сваким даном од 00:00h до 24:00h,

· количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца,

· место испоруке су мерна места наручиоца, сходно подацима из Конкурсне документације, прикључена на дистрибутивни систем у категорији ниског напона у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле која је саставни део овог уговора као Прилог 1.

Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 114/17).

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 120/2012 и 120/2014), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Наручилац се обавезује да добављачу изврши плаћање у року од ________ дана од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и добављача), а која садржи елементе из члана 2. овог уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Члан 4.

Добављач је дужан да даном потпписивања овог уговора поступи у складу са чланом 188. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број 145/2014 и 95/2018 и др. закон), односно да закључи и наручиоцу достави:

 • Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Наручиоца наведена у конкурсној документацији;
 • Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје наручиоца.

Члан 5.

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за наручиоца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система.

На основу документа о очитавању утрошка, добављач издаје наручиоцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације у складу са одредбама Закона о енергетици.

Члан 6.

Добављач се обавезује да у моменту потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење набавке у целости.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Члан 7.

Добављач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са одредбама Закона о енергетици (Сл. гласник РС 145/2014 и 95/2018 и др. закон).

Члан 8.

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду уговора.

У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од најдуже једне године.

Члан 10.

Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавати споразумно.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

за НАРУЧИОЦА                                                                                                               за ДОБАВЉАЧА

директор                                                                                                                                  директор

____________________                                                                                                 ____________________

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Прилог  I – ОБРАЧУНСКЕ СТАВКЕ ПОТРОШЊЕ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ

Преглед потрошње по обрачунским елементима за претходну годину

Укупно

Месец

Виша тарифа

Нижа тарифа

(kWh)

(kWh)

Јануар

12.359

2.653

Фебруар

5.103

1.539

Март

10.945

2.812

Април

8.738

2.545

Мај

9.617

2.549

Јун

4.896

1.582

Јул

1.542

735

Август

1.813

634

Септембар

8.990

1.514

Октобар

10.937

2.019

Новембар

12.602

2.078

Децембар

14.178

2.290

Укупно:

101.720

22.950

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: _______________

М. П.

Понуђач: ______________

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности број 02/20, добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М. П.

Понуђач: ______________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

Линкови

 1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
 2. http://www.bozidarac.rs/
 3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
 4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
 5. http://www.ng-junior.org Национална географија
 6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
 7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
 8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
 9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
 10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

sajam 1.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.