ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

На основу чл. 54. ст. 11. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон) и Решења о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке мале вредности - Електрична енергија, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија, редни број ЈН 01/18, број 156 од 20.02.2018. године, а у вези са чл. 29. Закона, именовани службеник за јавне набавке потврђује следеће:

1) да не постоји однос између службеника за јавне набавке и понуђача/подносиоца пријава који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;

2) да службеник за јавне набавке или са њим повезана лица не учествују у управљању понуђача/подносиоца пријава;

3) да службеник за јавне набавке или са њим повезана лица не поседују више од 1% удела, односно акција понуђача/подносиоца пријава

4) да службеник за јавне набавке или са њим повезана лица нису запослена или радно ангажована код понуђача/подносиоца пријава или са њима пословно повезани.

Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл. 3. ст. 1. тач. 11. Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У Београду, дана 20.02.2018. године

Горан Обућински,

Службеник за јавне набавке

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

images.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.