Р Е Ш Е Њ Е о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке

Наручилац

Основна школа „Јован Ристић“

 

Адреса

Беле Бартока 8а

 

Место

11211 Борча

Број

156

 

Датум

20.02.2018. године

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Јован Ристић“ доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању службеника за спровођење поступка јавне набавке

ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Обућински, службеник за јавне набавке са сертификатом број 00055, издатим од Управе за јавне набавке дана 24.03.2011. године, за лице задужено за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01/18 - Електрична енергија, ознака из ОРН 09310000 - електрична енергија.

Задаци службеника

Рокови за извршење задатака

Припрема позива за подношење понуда и конкурсне документације

У року од 15 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о именовању

Достава позива за подношење понуда и Конкурсне документације на објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

У року од 2 дана од завршетка рада на припреми Конкурсне документације.

Отварање понуда

По приспећу понуда

Сачињавање Извештаја о стручној оцени понуда и припрема предлога Одлуке о додели уговора

У року од 5 дана од дана отварања понуда.

Одговорно лице

Милета Ђоровић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04337.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.