О Д Л У К У о додели уговора

 

Наручилац

Основна школа „Јован Ристић

Адреса

Беле Бартока 48а

Место

Београд

Број

186

Датум

01.03.2018. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Јован Ристић“ доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

 

Предмет јавне набавке и ознака из Општег речника набавки

Набавка електричне енергије, ознака из ОРН 09310000

Редни број јавне набавке

ЈН 01/18

Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности - добра

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

1.

ЈП ЕПС БеоградЦарице Милице 2, 11000 Београд

184

28.02.2018. у 11.15

Садржај понуде:

Цена за kWh електричне енергије у ВТ, без ПДВ-а (динара)

5,88

Цена за kWh електричне енергије у НТ, без ПДВ-а (динара)

3,73

Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине (динара)

686.884,66

Укупна цена са ПДВ-ом за процењене количине (динара)

824.261,59

Рок важења понуде

30 дана

Рок плаћања

15 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

 

с обзиром да је наведени понуђач доставио прихватљиву понуду са најнижом понуђеном ценом.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 20.02.2018. године донео Одлуку број 155 о покретању поступка јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци - Набавка електричне енергије, ознака из ОРН 09310000.

Дана 20.02.2018. године, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна благовремена понуда. Службеник за спровођење јавне набавке је дана 01.03.2018. године приступио отварању приспелих понуда и о истом сачинио Записник. Представници понуђача нису присуствовали поступку отварања понуда, а фотокопија записника послата им је у законском року.

Након техничке контроле и детаљног прегледа приспелих понуда, службеник за спровођење јавне набавке је приступио стручној оцени понуда и сачинио Извештај о стручној оцени понуда.

У Извештају о стручној оцени понуда, службеник за спровођење јавне набавке констатовао је следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

 

Добра

X

Услуге

Радови

 

2) Подаци о јавној набавци:

 

Број јавне набавке

01/18 - јавна набавка мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци - добра

Предмет и ознака из Општег речника набавки

Набавка електричне енергије, ознака из ОРН 09310000

Одлука о покретању поступка

Број: 155 од 20.02.2018. године

Процењена вредност

1.500.000,00 динара

Конкурсна документација

Број: 158, од 20.02.2018. године

Рок за подношење понуда

01.03.2018. године до 10 часова

 

3) Укупан број поднетих понуда: једна

а) Приспеле понуде

Благовремено, до 01.03.2018. године у 10 часова, пристигла је једна понуда, како следи:

 

Редни број

НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА

1.

ЈП „ЕПС Београд“ Царице Милице 2, 11000 Београд

 

Није било неблаговремених понуда.

б) Садржај приспелих понуда

 

Р. Б.

Понуђач

Број под којим је понуда заведена

Датум пријема, сат

1.

ЈП ЕПС БеоградЦарице Милице 2, 11000 Београд

184

28.02.2018. у 11.15

Садржај понуде:

Цена за kWh електричне енергије у ВТ, без ПДВ-а (динара)

5,88

Цена за kWh електричне енергије у НТ, без ПДВ-а (динара)

3,73

Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине (динара)

686.884,66

Укупна цена са ПДВ-ом за процењене количине (динара)

824.261,59

Рок важења понуде

30 дана

Рок плаћања

15 дана

Стручна оцена понуде: Понуда је одговарајућа и прихватљива.

 

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

а) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Службеник за спровођење поступка јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда следећег понуђача:

ЈП ЕПС БеоградЦарице Милице 2, 11000 Београд, на износ од 686.884,66 динара без ПДВ-а

и предлаже наручиоцу да донесе овакву Одлуку о додели уговора.

******************************************************************************************

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог службеника, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату таксе у износу од 60.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије, на начин прописан Законом и Конкурсном документацијом наручиоца.

 

Одговорно лице

директор

Милета Ђоровић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

ruskinje 2.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.