П Р А В И Л Н И К О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“

 

На основу члана 44. Статута Основне школе «Јован Ристић»(дел. бр.224 од 13.03.2018.г.) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Школски одбор Основне школе «Јован Ристић», на седници одржаној дана 29.03.2018.године, једногласно, донео је

П Р А В И Л Н И К

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се права, обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Основне школе «Јован Ристић» (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Уписом у Школу ученик преузима обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту Закон), посебним законом, Статутом Школе и овим Правилником.

Члан 3.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Члан 4.

Родитељ односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

II ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

1. Права ученика

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом, другим законима и овим Правилником.

Школа, односно запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу, уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;

12) стипендију, у складу са посебним законом;

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са Законом.

2. Обавезе ученика

Члан 6.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у Школи, одлуке директора и органа Школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Школа је обавезна да писмено обавештава родитеља, односно другог законског заступника о учињеним неоправданим изостанцима ученика.

Родитељ, односно други законски заступник ученика из става 2. овог члана дужан је да у року од осам дана од дана изостанка ученика достави лекарско оправдање или други релевантни документ о оправданости изостанка.

3. Одговорност ученика

Члан 7.

Према ученику који врши повреду правила понашања у Школи или не поштује одлуке директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Директор доноси решење о појачаном васпитном раду са учеником који врши повреде правила понашања, односно ако ученик изврши лакшу или тежу повреду или повреду забране, на основу кога психолог и педагог у сарадњи са одељењским старешином и родитељима/законским заступницима ученика доносе оперативни план појачаног васпитног рада са учеником.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом и за повреду забране из чл. 110-112. Закона.

3.1. Лакше повреде обавеза

Члан 8.

Лакше повреде обавеза ученика су:

1) неоправдано касни на наставу или друге облике образовно-васпитног рад;

2) напушта час или други облик васпитно-образовног рада без одобрења наставника или стручног сарадника;

3) неоправдано изостаје из школе до 25 часoва;

4) недолично се понаша према другим ученицима, запосленима у школи или трећим лицима у просторијама школеили школском дворишту, или за време извођења образовно-васпитног рада који се изводи ван њих;

5) омета извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;

6) неблаговремно правда изостанака;

7) нарушава естетски изгледа просторија школе или школског дворишта;

8) долази у школу и друга места у којима школа спроводи образовно-васпитни процес неприкалдно одевен за наменске активности;

9) не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-васпитни рад;

10)недисциплино се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;

11)не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања одмора,

12)не чува од оштећења и унуштења ђачку књижицу, Сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

13)злоупотреби лекарско оправдање;

14)не да на увид родитељу (старатељу) ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно-дисциплинске мере и сл;

15)пуши у просторијама школе;

16)користи мобилни телефон на часу;

17)задржава се у ходницима школе за време часа;

18)улази у зборницу и друге просторије без позива и одобрења;

19)одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи и ван ње, на вананставним активностима;

20)не придржава се кућног реда школе;

21)несавесно извршава дужност редара.

3.2. Теже повреде обавеза

Члан 9.

Теже повреде обавеза ученика су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 7. став 1. овог правилника ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

3.3. Повреда забране

Забрана дискриминације

Члан 10.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 11.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање од стране ученика и одраслог Школе; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања другог ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство

Члан 12.

Забрањено је свако понашање ученика и одраслог према запосленом; ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

4. Одговорност родитеља

Члан 13.

Родитељ, односно други законски заступник ученика одговоран је:

1) за редовно похађање наставе;

2) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу;

3) да правда изостанке ученика најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави, одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

4) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

5) за повреду забране из чл. 110-112. Закона, учињену од стране ученика;

6) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона и члана 9. овог правилника;

7) да поштује правила Школе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

5. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

5.1. Васпитне мере

Члан 14.

Васпитне мере изричу се за лакшу повреду обавеза ученика.

Васпитне мере су: опомена, укор одељењског старешине или укор Одељењског већа на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са Статутом Школе.

Васпитна мера из става 1. овог члана изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Мера из става 2. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 7. овог Правилника.

Члан 15.

Васпитна мера опомена изриче се за лакше повреде обавеза ученика:

-неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 5 часова у току школске године, од чега ниједан час након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

-за учињену лакшу повреду обавеза ученика.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 16.

Васпитна мера укор одељењског старешине изриче се за лакше повреде обавеза ученика:

-неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 10 часова у току школске године, од чега мање од 3 часа након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

-за поновљену лакшу повреду обавеза ученика или за учињене две лакше повреде обавеза ученика.

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 17.

Васпитна мера укор Одељенског већа изриче се за следеће лакше повреде обавеза ученика:

-неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

-за поновљене лакше повреде или за учињене три лакше повреде ученика.

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа.

Васпитна мера укор Одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

5.2. Васпитно-дисциплинске мере

Члан 18.

Васпитно-дисциплинске мере изричу се за тежу повреду обавезе из члана 83. Закона и члана 9. овог правилника и за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона.

За тежу повреду обавеза ученика изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора и укор Наставничког већа, а за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона изриче се васпитно-дисциплинска мера - укор директора, укор Наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Мера из става 2. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83. став 1. Закона.

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Мера из става 2. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 19.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација односно орган;

2) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора Школе уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 20.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се за следеће теже повреде обавеза ученика:

1) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

2) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

3) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује, и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

4) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

5) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

6) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика;

7) повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа изриче се писмено, на предлог одељењског старешине или Одељењског већа.

Васпитно-дисциплинска мера укор Наставничког већа уписује се у ђачку књижицу и дневник образовно-васпитног рада.

Члан 21.

Васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у другу школу изриче се за повреду забране из чл. 110-112. Закона, ако је том повредом озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу врши се на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Одлуком о премештају ученика у другу школу, Наставничко веће Школе ће одредити појачан васпитни рад према ученику активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

Решење о премештају ученика из става 2. овог члана доноси директор Школе када предузете неопходне активности не доведу до позитивне промене понашања ученика.

Члан 22.

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада из става 1. овог члана, прописује министар.

6. Васпитно-дисциплински поступак

Члан 23.

За теже повреде обавеза ученика из члана 83. Закона, члана 9. овог правилника и за повреде забране из чл. 110-112. Закона Школа води васпитно-дисциплински поступак, о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

Директор у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.

Васпитно-дисциплински поступак окончава се након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у преводницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

6.1. Обавештавање о сазнању за учињену повреду обавезе

Члан 24.

Директор школе покреће закључком васпитно-дисциплински поступак након добијања писаног захтев за покретање васпитно-дисциплинског поступка од одељењског старешине.

Закључак за утврђивање одговорности ученика подноси се у писаном облику и садржи податке о ученику (име и презиме ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, као и назначење одредби овог правилника, односно Закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.

Закључак се доставља родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

6.2. Достављање позива

Члан 25.

Одељењски старешина позива писаним путем родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак.

Уз позив родитељу, односно другом законском заступнику, обавезно се доставља и закључак за покретање васпитно-дисциплинског поступка.

Позив из става 1. и 2. овог члана мора бити благовремено уручен.

На расправу се позивају, када је то потребно, сведоци и вештаци.

6.3. Ток поступка

Члан 26.

Поступак за утврђивање васпитно-дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води директор Школе.

Члан 27.

Расправу отвара директор Школе.

Расправи присуствују: одељењски старешина који води записник; ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника; сведоци и сви остали учесници.

Пре почетка расправе директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица, што се констатује записнички.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Расправа почиње читањем закључка за покретање васпитно-дисциплинског поступка због повреде обавезе ученика.

После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из закључка и да изнесе своју одбрану.

После изјаве ученика приступа се саслушању свих присутних сведока и извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

6.4. Записник о вођењу васпитно-дисциплинског поступка

Члан 28.

О току васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

У записник се уносе подаци који су неопходни за правоваљано доношење одлуке о одговорности ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак (подаци о ученику и подаци о свим учесницима и сведоцима позваним на расправу, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђен број неоправданих изостанака, утврђене доказе за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности, и др.).

Записник се пре закључења мора прочитати лицима која учествују у васпитно-дисциплинском поступку, а саслушана лица имају права на примедбе на записник.

У већ потписаном записнику не сме се ништа додавати ни мењати.

Искази ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.

7. Доношење одлуке

Члан 29.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка Школа може донети следећу одлуку:

1. обуставити поступак (решењем директора) када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, у складу са чланом 83. ст. 1 Закона, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;

2. изрећи меру из члана 86. ст. 1. тач. 2) и 3) (1) (2) и члана 18. став 2. овог правилника.

Члан 30.

При изрицању васпитно-дисциплинске мере за учињену тежу повреду обавезе и за учињену повреду забране узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:

– тежина учињене повреде и њене последице,

– степен утврђене одговорности ученика,

– услови под којима је повреда учињена,

– раније понашање ученика и однос према обавезама у Школи,

– понашање после учињене повреде, тј. да ли је васпитни рад позитивно утицао на ученика;

– да ли ученик, с обзиром на узраст, може да схвати сврху изречене васпитно-дисциплинске мере и

– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.

Члан 31.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа с бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.

Члан 32.

Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, лично или препорученом пошиљком са повратницом.

Члан 33.

За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера, тј. уколико ученик једном радњом (чињењем или нечињењем) учини више повреда обавеза, ученику се изриче јединствена мера.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно изречена мера важи само до краја школске године у којој је изречена.

8. Застаревање покретања дисциплинског поступка

Члан 34.

Дисциплински поступак против ученика је хитан.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

9. Оцењивање владања ученика

Члан 35.

Оцену из владања утврђује Одељењско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта.

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно.

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини.

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера.

Члан 36.

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика, на предлог одељењског старешине.

Члан 37.

Закључну оцену из владања утврђује Одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и другог полугодишта, на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних Законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

III ПРАВНА ЗАШТИТА

Члан 38.

На изречену васпитну меру опомена, укор одељењског старешине и укор Одељењског већа, родитељ, односно законски заступник малолетног ученика нема право на правну заштиту.

Члан 39.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика из члана 83. ст. 3. Закона и члана 9. овог правилника или за повреду забране из чл. 110-112. Закона, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

IV ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 40.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама води се евиденција.

Евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности и Статутом Школе.

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 41.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Члан 42.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Члан 43.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Члан 44.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

Члан 45.

На решење директора Школе о материјалној одговорности ученика, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика може изјавити жалбу Школском одбору у року од 8 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 47.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ «Јован Ристић», дел.бр. 286 од 10.05.2012.г.и Измене и допуне Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика ОШ «Јован Ристић». дел.бр.893 од 17.12.2013.г.

Председник Школског одбора

_________________________

Немања Антовић

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 30.03.2018. године и ступа на снагу дана 06.04.2018.године..

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc04336.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.