ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 03/17

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН РИСТИЋ“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

www.osjovanristic.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03/17

У поступку јавне набавке услуга мале вредности, број ЈН 03/17, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге организације екскурзија и настава у природи, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања, Основна школа „Јован Ристић“ закључила је уговор са добављачем „VANJA TRAVEL AGENCY“ Д.О.О. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

03/17 - јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Настава у природи ученика првог разреда, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања

Нето уговорена вредност

849.150,00 динара

Бруто уговорена вредност

849.150,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

једна

Највиша понуђена цена

849.150,00 динара

Најнижа понуђена цена

849.150,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

849.150,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

849.150,00 динара

Одлука о додели уговора

Донета дана 11.10.2017. године

Уговор закључен

03.05.2018. године

Разлози за измену уговора о јавној набавци

Нису предвиђени Конкурсном документацијом.

Основни подаци о добављачу

„VANJA TRAVEL AGENCY“ Д.О.О. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

images.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.