КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19

 

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Јован Ристић“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

http://osjovanristic.edu.rs/

Број: 712

09.10.2019. године

ОСНОВНА ШКОЛА „Јован Ристић“

Беле Бартока 48а

11211 Борча

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19

октобар 2019. године

На основу чл. 31, 39, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама Екскурзије ученика

ЈН бр. 03/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Опис услуге – техничка спецификација

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

10

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

14

VI

Образац за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке

21

VII

Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона

22

VIII

Образац за доказивање услова у погледу ангажовања лекара

23

IX

Образац за доказивање услова у погледу поседовања смештајних и ресторанских капацитета

24

X

Образац за доказивање испуњености услова у погледу поседовања аутобуса

25

XI

Образац за доказивање испуњености услова у погледу пословног капацитета

26

XII

Образац за доказивање испуњености услова у погледу кадровског капацитета

27

XIII

Образац за доказивање испуњености услова у погледу примене стандарда у пословању

28

XIV

Образац понуде

29

XV

Спецификација са структуром цене

33

XVI

Модел Оквирног споразума

35

XVII

Образац трошкова припреме понуде

40

XVIII

Образац изјаве о независној понуди

41

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац. .................... Основна школа „Јован Ристић“

Адреса ..….......................Беле Бартока 48а, 11211 Борча

Интернет страница......... http://osjovanristic.edu.rs/

Матични број...................17795511

ПИБ..................................106746517

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и обликована је у више партија, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012 и 84/2015).

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 03/19 јесте услуга организације и реализације екскурзија за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.

Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање довољног броја родитеља ученика у свакој партији за реализацију екскурзија, у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ број 30/2019).

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Горан Обућински, службеник за јавне набавке

Е - mail адреса: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.

Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање довољног броја родитеља ученика у свакој партији за реализацију екскурзија, у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ број 30/2019).

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума

Одлуку о закључењу оквирног споразума наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03/19 јесте услуга организације и реализације екскурзија за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.

III ОПИС УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке број 03/19 јесте услуга организације и реализације екскурзија за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.

Партија 1

Екскурзија ученика првог разреда

Партија 2

Екскурзија ученика другог разреда

Партија 3

Екскурзија ученика трећег разреда

Партија 4

Екскурзија ученика четвртог разреда

Партија 5

Екскурзија ученика петог разреда

Партија 6

Екскурзија ученика шестог разреда

Партија 7

Екскурзија ученика седмог разреда

Партија 8

Екскурзија ученика осмог разреда

Ближи опис услуге за сваку партију:

ПАРТИЈА 1 – Екскурзија ученика првог разреда

дестинација

Београд - Кикинда - Мокрин - Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике првог разреда.

Путовање до Кикинде и Мокрина. Планирана је посета музеју у Кикинди, као и ручак у етно кући-салаш Ђерам у Мокрину. Повратак је у касним поподневним часовима.

трајање

Један дан

време реализације

31.10.2019. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- Превоз;

- Улазнице за музеј у Кикинди;

-  пратњу лиценцираног туристичког водича;

- ручак (класично послуживање), супа, месо са прилогом, сезонска салата, хлеб, дезерт, за учеснике путовања,у ресторану етно куће - салаша Ђерам у Мокрину који испуњава хигијенске норме и норме квалитета;

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- осигурање свих путника.

број ученика

135

број одељењских старешина

петоро

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце -плаћају 150%- Укупно три пара близанаца

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно једно дете

ПАРТИЈА 2 – Екскурзија ученика другог разреда

дестинација

Београд – Пећинци музеј хлеба - Обреж - Музеј ваздухопловства – Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике другог разреда. Обилазак Музеја хлеба у Пећинцима и Музеја ваздухопловства у Сурчину. Организација ручка за ученике  у ресторану са ограђеним  двориштем  за  безбедан боравак деце, који се налази у месту  Обреж, у непосредној  близини  специјалног резервата Обедска бара. Повратак је у касним поподневним часовима .

трајање

Један дан

време реализације

31.10.2019. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- посета Музеју ваздухопловства у Сурчину и Музеју хлеба у Пећинцима;

-  пратњу лиценцираног туристичког водича

- ручак (класично послуживање), супа, месо са прилогом, сезонска салата, хлеб, дезерт, за учеснике путовања, у ресторану са ограђеним  двориштем  за  безбедан боравак деце, који се налази у месту Обреж, у непосредној  близини  специјалног резервата Обедска бара који испуњава хигијенске норме и норме квалитета;

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- осигурање свих путника.

број ученика

140

број одељењских старешина

шесторо

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце -плаћају 150% - Укупно три пара близанаца

- попуст 50% за децу радника школе Укупно једно дете

ПАРТИЈА 3-  Екскурзија ученика трећег разреда

дестинација

Београд - Сремска Каменица - Петроварадин - Нови Сад – Сремски Карловци - Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике трећег разреда.

Полазак испред школе у јутарњим часовима. Одлазак у Сремску Каменицу, где је планирана посета кући Јована Јовановића Змаја. Наставак пута ка Новом Саду, где је предвиђен обилазак Природњачког музеја. Панорамско  разгледање  знаменитости  Сремских Карловаца. Ручак у ресторану у насељу Алибеговац, који поседује сопствено ограђено двориште, безбедно за боравак деце. Ресторан мора имати капацитет да може да прими целу групу одједном.. Повратак у касним поподневним часовима.

трајање

Један дан

време реализације

30.10.2019. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- обилазак куће Јована Јовановића Змаја;

- обилазак Природњачког музеја у Новом Саду;

-  панорамски обилазак Саборне  цркве, чесме ''Четири лава'', Гимназије,   Патријаршијског двора у Сремским Карловцима;

– ручак у ресторану у насељу Алибеговац, који поседује сопствено ограђено двориште, безбедно за боравак деце – класично послуживање (супа или чорба, пљескавица са прилогом, сезонска салата, хлеб, посластица);

- пратњу лиценцираног туристичког водича

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују;

- осигурање свих путника.

број ученика

140

број одељенских старешина

петоро

пратиоцигрупе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце - плаћају 150% - Укупно један пар близанаца

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно једно дете

ПАРТИЈА 4 – Екскурзија ученика четвртог разреда

дестинација

Београд –Орашац – Рисовача - Топола - Опленац– Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике четвртог разреда. Планиран је обилазак Орашца и комплекса посвећеног Првом српском устанку, затим обилазак пећине Рисоваче, обилазак дворског комплекса на Опленцу. Организација ручка за ученике. Дружење и спортске активности. Повратак је у касним поподневним часовима око 19 часова.

трајање

Један дан

време реализације

30.10.2019. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- посету комплексу на Опленцу, музеју у Орашцу, пећини Рисовача

- пратњу лиценцираног туристичког водича;

- услуге локалних водича;

- ручак у Орашцу, у објекту који поседује ограђене спортске терене ,који се налази  у непосредној  близини музеја у Орашцу. Ручак мора да се састоји од супе/или чорбе, главног јела  са прилогом , салате, хлеба и дезерта,

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- осигурање свих путника.

број ученика

140

број одељењских старешина

петоро

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце - плаћају 150% - Укупно два пара близанаца

ПАРТИЈА 5 – Екскурзија ученика петог разреда

дестинација

Београд –Вршац- Месић- Делиблатска пешчара - Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике петог разреда. Планиран је обилазак манастира Месић, обилазак православне и католичке цркве и посета Девојачком бунару у Делиблатској пешчари. Организација ручка за ученике у Девојачком бунару. Повратак је у касним поподневним часовима.

трајање

Једнодневни излет са ручком

време реализације

13.05.2020. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- Посета манастиру Месић.

- Обилазак православне и католичке цркве у Вршцу

- пратњу лиценцираног туристичког водича

- услуге локалних водича

- ручак (класично послуживање), супа месо са  прилогом , сезонска салата, хлеб, дезерт, за учеснике путовања у ресторану са преноћиштем у Девојачком бунару, који се налази у Делиблатској пешчари, који мора да има капацитет да може да прими целу групу ученика одједном а испуњава хигијенске норме и норме квалитета;

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- осигурање свих путника.

Број ученика

140

број одељењских старешина

петоро

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце -плаћају 150% - Укупно један пар близанаца

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно троје деце

ПАРТИЈА 6 – Екскурзија ученика шестог разреда

дестинација

Београд - Зрењанин - дворац Фантаст - Нови Сад - Иришки Венац - Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике шестог разреда.

Полазак испред школе у јутарњим часовима. Вожња преко Зрењанина и посета дворцу Фантаст у Бечеју.  Наставак пута ка Новом Саду. Посета Природњачком музеју и краће задржавање на Иришком венцу. Организација ручка за ученике. Повратак је у касним поподневним часовима.

трајање

један дан

време реализације

13.05.2020. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- посету дворцу Фантаст у Бечеју, посету Природњачком музеју и краће задржавање на Иришком венцу;

- пратњу лиценцираног туристичког водича;

- услуге локалних водича;

- ручак (класично послуживање), супа, месо са прилогом, сезонска салата, хлеб, дезерт, за учеснике путовања у ресторану у Алибеговцу, који има сопствено ограђено двориште, безбедно за боравак деце.  Ресторан мора да има капацитет да може да прими целу групу ученика одједном и мора испуњавати хигијенске норме и норме квалитета

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- осигурање свих путника

број ученика

140

број одељењских старешина

шесторо

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

- један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце -плаћају 150% - Укупно један пар близанаца

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно двоје деце

ПАРТИЈА 7 – Екскурзија ученика седмог разреда

дестинација

Београд  - Зобнатица – Суботица  – Палић - Београд

програм путовања

Организација и реализација екскурзије за ученике седмог разреда. Планиран је обилазак ергеле у Зобнатици, панорамско разгледање центра Суботице, обилазак ЗОО врта на Палићком језеру. Повратак је истог  дана у вечерњим часовима.

трајање

један дан

време реализације

14.05.2020. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- обилазак по програму путовања - ергела у Зобнатици, панорамско разгледање центра Суботице, обилазак ЗОО врта на Палићком језеру;

- пратњу лиценцираног туристичког водича

- услуге локалних водича;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- ручак (класично послуживање), супа, месо са прилогом, сезонска салата, хлеб, дезерт, за учеснике путовања у ресторану  хотела  у Зобнатици , који испуњава хигијенске норме и норме квалитета.

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику, по дану;

- осигурање свих путника

број ученика

140

број одељењских старешина

петоро

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

број гратиса

-  један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за близанце -плаћају 150%- Укупно два пара близанаца

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно једно дете

ПАРТИЈА 8 – Екскурзија ученика осмог разреда

дестинација

Београд  -–Taра- Сирогојно-Стопића пећина- Шарганска осмица – Мећавник –Рача- Перућац- Београд

програм путовања

Тродневна екскурзија ученика осмог разреда.

Планиран је обилазак етно села Сирогојно,Стопића пећинецентар Златибора- панорамско разгледање туристичког комплекса Шарганске осмице без вожње возом, Мећавника, манастира Рача, Перућца. Повратак за Београд. Смештај на Тари, у хотелу са две звездице у 1/2, 1/3 и 1/4 и 1/5 собама, свака смештајна јединица са купатилом, без кревета на спрат, на бази два пуна пансиона. Објекат у свом саставу мора да има ресторан,  дискотеку, као и сопствене спортске терене. Повратак је трећег  дана у вечерњим часовима.

трајање

три дана / два пуна пансиона ( са организацијом диско вечери)

време реализације

29.10-31.10.2019. године

Превоз

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусима, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

аранжман обухвата

- превоз;

- обилазак по програму путовања

- смештај на Тари, у хотелу са две звездице у 1/2, 1/3 , 1/4 и 1/5 собама, свака смештајна јединица са купатилом, без кревета на спрат, на бази два пуна пансиона, Објекат у свом саставу мора да има ресторан , дискотеку, као и сопствене спортске терене.

- пратњу лекара;

- пратњу лиценцираног туристичког водича

- услуге локалних водича;

- улазнице за локалитете за које се улазнице наплаћују;

- организацију за две диско вечери

- надокнаду за одељенске старешине, на име појачане бриге о деци, у износу од 600,00 динара нето, по ученику, по дану;

- осигурање свих путника

број ученика

125

број одељењских старешина

петоро

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;

- лекар

број гратиса

-  један гратис по одељењу, за ученика + наставник

- попуст 50% за децу радника школе - Укупно троје деце

При састављању понуда, понуђачи су дужни да воде рачуна о радном времену код планираних разгледања локалитета, као и о евентуалним државним празницима, односно школском календару.

При реализацији путовања, понуђачи су дужни да, стручном вођи пута кога именује наручилац, доставе контакте осигуравајућих кућа за случај незгоде у току трајања путовања и упознају их са начином остваривања права из осигурања путника од последица несрећног случаја.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 

4) Да поседује лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/2019);

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, нису у обавези да достављају                    понуђачи – правна лица и предузетници, који су уписани у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди (Образац за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке) јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.

 

1.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Наручилац захтева од понуђача да се, у моменту подношења понуде, обавеже да ће обезбедити услуге лекара – пратиоца за вишедневна путовања;

2) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде поседује у власништву или закупу смештајне објекте дефинисане програмом путовања односно техничком спецификацијом за сваку појединачну партију чији је предмет вишедневно путовање, односно ресторанске капацитете за једнодневна путовања која укључују ручак. Све собе морају бити без додатних и спратних кревета, опремљене купатилом и тоалетом. Објекти морају бити погодни за смештај и исхрану, у сврхе организације екскурзије, а у складу са техничком спецификацијом. Као доказ се прилаже фотокопија предрезервације или резервације свих смештајних, односно ресторанских објеката у термину датом Програмом путовања или доказ о власништву над смештајним или ресторанским објектом. Резервација или предрезервација мора бити издата од стране смештајног или ресторанског објекта који је понуђен у програму путовања и мора гласити на име понуђача а за реализацију путовања ученика ОШ „Јован Ристић“;

3) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа, лизинга или уговора о                       пословно – техничкој сарадњи) најмање 4 (четири) регистрована аутобуса високе туристичке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем, који поседују неопходну документацију о техничкој исправности, у складу са важећим прописима из области саобраћаја и Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

4) Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у последње три године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, организовао и реализовао најмање 20 екскурзија и / или настава у природи за ученике основних школа са седиштем на територији Републике Србије;

5) Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има радно ангажованих (по уговору о раду или уговору о радном ангажовању ван радног односа)  најмање петоро лица, од којих најмање четворо туристичких водича. Као доказ понуђач прилаже уговоре о раду и фотокопије М-А образаца за лица у радном односу односно уговоре о ангажовању лица ван радног односа и фотокопије М-А образаца за лица ангажована по уговору о радном ангажовању ван радног односа, у складу са законским прописима, као и фотокопије лиценци или легитимација за обављање послова туристичког водича;

6) Наручилац захтева од понуђача да докаже да је имплементирао и да примењује у пословању следеће стандарде:

- ИСО 9001:2015

- ИСО 14001:2015

за област организације путовања

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца који су део Конкурсне документације и прилагањем одговарајућих доказа.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона о поседовању лиценце за обављање послова организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству, дужан је да испуни онај понуђач из групе понуђача који ће обављати послове за које је неопходно поседовање лиценце.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за обављање послова организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству. Као доказ се прилаже Решење  Агенције за привредне регистре – регистратор регистра туризма, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Лиценца мора бити важећа.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, као и особу за контакт.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Ристић“ Беле Бартока 48а, 11211 Борча, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.10.2019. године до 14.00 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 18.00 часова, у просторијама наручиоца.

Уколико се понуда доставља лично, то је могуће учинити сваког радног дана у времену од  9  до 14  часова, у канцеларији секретара школе.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, 11211 Борча са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 03/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

· понуђачу који ће издати рачун,

· рачуну на који ће бити извршено плаћање,

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање укупне цене врши се у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре за извршену услугу организације путовања. Коначна фактура испоставља се најраније пошто стручни вођа путовања сачини извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.

Наручилац поједине услуге може плаћати и авансно, по испостављеним авансим рачунима / предрачунима.

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена са порезом на додату вредност за једног ученика по свакој партији, у складу са одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач, при потписивању оквирног споразума доставља:

Изабрани понуђач ће, у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 3 (три) месеца од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или;

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.

II Изабрани понуђач, при потписивању уговора доставља:

1) Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана предвиђеног за потпуно извршење обавеза испоручиоца.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или по окончању поступка.

Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail fimigo.beograd@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03/19“.

Наручилац ће обезбедити пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације радним данима од 9 до 16 часова на својој адреси, односно путем наведене електронске поште. Уколико је захтев достављен наручиоцу ван наведеног времена, као дан пријема захтева узеће се први наредни радни дан.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико су понуђачи једнаки и по овом критеријуму, извршиће се жребање.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

19. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну партију.

Понуђач је дужан да назначи на коју партију се понуда односи.

У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуда мора бити састављена тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, не морају бити достављени за сваку партију посебно, осим услова који су специфични за сваку партију и то: доказ о резервацији / предрезервацији смештајног објекта, Програм путовања и докази о ангажовању лекара.

20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума из члана 109. Закона.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка, због чега се јавна набавка неће покретати у току исте буџетске године.

Одлуку о обустави поступка наручилац ће образложити и објавити, у складу са Законом.

21. ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА

Наручилац задржава право да не закључи уговор на основу закљученог оквирног споразума, уколико не прибави сагласности довољног броја родитеља ученика за реализацију путовања, у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ број 30/2019).

22. НАДОКНАДЕ ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

Испоручилац се обавезује да исплати надокнаде за одељенске старешине, према захтевима из техничке спецификације, у износу од 600,00 динара нето, по ученику, по дану, на основу уговора о повећаној бризи о деци, на основу уговора који ће закључити са њима.

VI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред

бр

Н а з и в   д о к у м е н т а

Датум

издавања

Бр

страна

1

2

3

4

1

Извод из регистра

(Извод издаје Агенција за привредне регистре, односно надлежни Привредни суд )

2

1

2

4

2

а) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника)

(уверења издаје надлежни суд и надлежна полицијска управа МУП-а)

2

3

Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (потврде издају Пореска управа Министарства финансија РС или државе на чијој територији Понуђач има седиште и надлежно Одељење Управе јавних прихода локалне самоуправе  на чијој територији Понуђач има седиште)

2

3 а

ИЛИ, уместо ред.бр. 3 и 4, доказ да се понуђач налази у поступку приватизације (потврду издаје Агенција за приватизацију )

4

Лиценца за обављање послова организовања и реализовања туристичких путовања у земљи и иностранству. Као доказ се прилаже Решење  Агенције за привредне регистре – регистратор регистра туризма, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

2

М.П.                                         Понуђач

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Јован Ристић“, број јавне набавке 03/19, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорно лице:

М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, ову изјаву потписује и подизвођач.

VIII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ АНГАЖОВАЊА ЛЕКАРА

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо обезбедити лекара за вршење медицинских услуга током вишедневних путовања.

м.п.                             овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

 

IX ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА СМЕШТАЈНИХ И РЕСТОРАНСКИХ КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења понуде поседујемо у власништву или закупу смештајне или ресторанске објекте дефинисане програмом путовања односно техничком спецификацијом за партију за коју предајемо понуду. Све собе су без додатних и спратних кревета, опремљене купатилом и тоалетом. Објекти су погодни за смештај и исхрану, у сврхе организације излета и екскурзије, а у складу са техничком спецификацијом. Као доказ прилажемо фотокопију предрезервације или резервације свих смештајних / ресторанских објеката у термину датом Програмом путовања или доказ о власништву над смештајним / ресторанским објектом. Резервација или предрезервација је издата од стране смештајног / ресторанског објекта који је понуђен у програму путовања.

м.п.                             овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

У прилогу доставити фотокопију резервације / предрезервације у свим смештајним објектима (за вишедневна путовања), односно ресторанским објектима (за једнодневна путовања која укључују ручак) у термину датом Програмом, издату од стране наведених смештајних / ресторанских објеката, односно доказ о власништву објекта, према условима из техничке спецификације, као и програм путовања и Опште услове путовања. Резервација или предрезервација смештајних и ресторанских објеката мора бити издата од стране објекта који је понуђен у програму путовања и мора гласити на име понуђача, а за реализацију путовања ученика ОШ „Јован Ристић“.

Уколико понуђач не достави документацију на описани начин, сматраће се да није доказао испуњеност додатног услова.

X ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЕДОВАЊА АУТОБУСА

Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде поседује (у својини, по основу закупа, лизинга или уговора о  пословно – техничкој сарадњи) најмање 4 (четири) регистрована аутобуса високе туристичке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем, који поседују неопходну документацију о техничкој исправности, у складу са важећим прописима из области саобраћаја, односно Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо               (у својини, по основу закупа, лизинга или уговора о пословно – техничкој сарадњи) најмање 4 (четири) регистрована аутобуса високе туристичке класе са клима уређајем, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем, који поседују неопходну документацију о техничкој исправности, у складу са важећим прописима из области саобраћаја, односно Правилником о организованом превозу деце („Службени гласник РС“ број 52/2019 и 61/2019).

м.п. Oвлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У прилогу доставити фотокопије - читаче важећих саобраћајних дозвола, односно  уговоре о закупу или пословно – техничкој сарадњи са превозником.

Уколико су аутобуси код превозника у режиму лизинга, обавезно доставити и уговоре о лизингу између власника и превозника (корисника лизинга).

Уколико докази не буду достављени на наведени начин, сматраће се да није доказана испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке.

XI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у последње три године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, организовао и реализовао најмање 20 екскурзија и / или настава у природи за ученике основних школа са седиштем на територији Републике Србије.

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је понуђач, у последње три године, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда, организовао и реализовао најмање 20 екскурзија и / или настава у природи за ученике основних школа са седиштем на територији Републике Србије.

м.п. Oвлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Понуђач у прилогу доставља уговоре о реализацији путовања, закључене са основним школама са седиштем на територији Републике Србије

На уговору мора бити видљив датум закључења и врста услуге - организација и реализација екскурзије / наставе у природи.

Уколико понуђач не достави захтеване доказе, сматраће се да није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке.

XII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Наручилац захтева од понуђача да докаже да, у моменту подношења понуде, има радно ангажованих (по уговору о раду или уговору о радном ангажовању ван радног односа)  најмање петоро лица, од којих најмање четворо туристичких водича. Као доказ понуђач прилаже уговоре о раду и фотокопије М-А образаца за лица у радном односу односно уговоре о ангажовању лица ван радног односа и фотокопије М-А образаца за лица ангажована по уговору о радном ангажовању ван радног односа, у складу са законским прописима, као и фотокопије лиценци или легитимација за обављање послова туристичког водича.

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења понуде, имамо радно ангажованих (по уговору о раду на одређено или неодређено време, односно по уговору о обављању привремених и повремених послова) најмање петоро лица, од којих најмање четворо туристичких водича, што доказујемо прилагањем М-А образаца за лица у радном односу, односно уговора о ангажовању лица ван радног односа и фотокопија М-А образаца за лица ангажована по уговору о радном ангажовању ван радног односа, у складу са законским прописима, као и фотокопијама лиценци или легитимација за обављање послова туристичког водича.

м.п.                             овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Као доказ понуђач прилаже уговоре о раду и фотокопије М-А образаца за лица у радном односу односно уговор о ангажовању лица ван радног односа и фотокопије М-А образаца за лица ангажована по уговору о радном ангажовању ван радног односа, у складу са законским прописима, као и фотокопије лиценци или легитимација за обављање послова туристичког водича. Уколико не буду достављени сви наведени докази, сматраће се да понуђач није доказао испуњеност овог додатног услова.

XIII ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА У ПОСЛОВАЊУ

Наручилац захтева од понуђача да докаже да је имплементирао и да примењује у пословању следеће стандарде:

- ИСО 9001:2015

- ИСО 14001:2015

за област организације путовања

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, у моменту подношења понуде, поседујемо важеће сертификате, којима доказујемо да смо имплементирали и да примењујемо у пословању следеће стандарде:

- ИСО 9001:2015

- ИСО 14001:2015

за област организације путовања.

м.п.                             овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Као доказ понуђач прилаже фотокопије важећих сертификата.

XIV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге организације екскурзија Основне школе „Јован Ристић“, ЈН број 03/19, за партију ______________________________.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПАРТИЈА _________________________

Вредност понуде у динарима за једног ученика

Термин реализације услуге

Гратис места

Према подацима из техничке спецификације

Саставни делови понуде

- Програм путовања;

- Општи услови путовања

Рок важења понуде

 

Датум                                                                           Понуђач

М. П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, заведе, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

С обзиром на чињеницу да је јавна набавка обликована у више партија, понуђач попуњава образац понуде за сваку партију посебно.

XV СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ __________________

Редни број

Врста услуге

Вредност са  ПДВ-ом (дин.)

1

2

3

УКУПНО

Упутство за попуњавање обрасца:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· У колони 1 „редни број“ уносе се редни бројеви (арапски) од броја 1 до броја последње врсте услуга из колоне 2.

· У колони 2 „врста услуге“, исказује се структура јединствене туристичке услуге, односно називи за појединачне претходне туристичке услуге укључујујући и разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге (на пример: трошкови превоза, угоститељске услуге, услуге осигурања, услуге лекара, трошкови улазница за културно-историјске споменике, трошкови улазница за дискотеке, трошкови здравственог осигурања, трошкови водича, итд.), које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

· Колона 3 „вредност са ПДВ-ом“ представља цену услуге коју путник плаћа, а која учествује у цени јединствене туристичке услуге.

· Након уноса свих напред наведених података потребно је сабрати износе из колоне број 3 како би се добила цена по једном ученику и уписати их у последњи ред табеле („УКУПНО“).

Вредност понуде за једног ученика дата је фиксно.

Датум.__ М.П.                                     Понуђач

_______________________

Напомена:

Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.

Спецификација са структуром цене попуњава се и предаје за сваку партију за коју понуђач предаје понуду.

XVI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Модел оквирног споразума је упориште за израду оквирног споразума уколико понуда понуђача буде изабрана.

Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.

У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.

Модел оквирног споразума мора бити потписан и оверен.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Закључен између:

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ“ са седиштем у Београду, Борча, Беле Бартока 48а, Матични број: 17795511, ПИБ: 106746517, коју заступа директор Милета Ђоровић (у даљем тексту: наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: испоручилац),

 

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума у поступку јавне набавке број 03/19;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр.  ........... од  ..............................., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца).

Стране у споразуму споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је пружање услуга извођења екскурзије ученика _______________ разреда наручиоца, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 03/19, Понудом Испоручиоца ______________ и  одредбама овог оквирног споразума.

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума.

Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Испоручилац се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.

Спецификација услуга са јединичним ценама, дата је у прилогу понуде и чини саставни део оквирног споразума. Стварне количине ће се дефинисати у уговору о јавној набавци који ће бити закључен по одредбама овог оквирног споразума.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна цена по ученику, са урачунатим ПДВ, износи:

-  _____________________ динара, за партију 1;

-  _____________________ динара, за партију 2;

-  _____________________ динара, за партију 3;

-  _____________________ динара, за партију 4;

-  _____________________ динара, за партију 5;

-  _____________________ динара, за партију 6;

-  _____________________ динара, за партију 7;

-  _____________________ динара, за партију 8.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА

Члан 4.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, односно по спроведеној анкети међу родитељима, Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговор о јавној набавци.

При закључивању уговора о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Члан 5.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Плаћање укупне цене врши се у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре за извршену услугу организације путовања. Коначна фактура испоставља се најраније пошто стручни вођа путовања сачини извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.

Наручилац поједине услуге може плаћати и авансно, по испостављеним авансим рачунима / предрачунима.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да пружи и реализује услуге према Програму путовања, који је саставни део конкурсне документације.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да испоручиоца обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац је дужан да Испоручиоцу достави списак путника најкасније пет дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.

Наручилац  се обавезује да формира Комисију  за  процену извршене услуге  која  у  року од 10 дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, је дужна да сачини Извештај о извршеној услузи.

Комисија  за   процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи и структуре цене утврди/не утврди проценат  смањења цене услуге.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 9.

Испоручилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.

Извештај о извршеној узлузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру  Извештаја Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге.

Члан 10.

Испоручилац се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.

Испоручилац под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује:

-  да организује пружање услуга организације путовања према Програму путовања, који је саставни део овог споразума;

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза;

- достави Опште услове путовања;

- да обезбеди лиценциране туристичке водиче или пратиоце -  пратиоце група током путовања и током боравка група на путовању;

- да сноси трошкове осигурања;

-да исплати надокнаде наставном особљу наручиоца, у складу са захтевима садржаним у техничкој спецификацији;

- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да присуствује састанку Комисије за  процену извршене услуге;

- да исплати надокнаде одељенским старешинама, у износу од 600,00 динара нето, по ученику, по дану;

- да испуни све наведено у Програму путовања.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, ако се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о извршеној услузи који сачињава Комисија за процену извршене услуге.

Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да  својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за добро извршење посла или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи који сачињава Комисија за процену извршене  услуге.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Члан 12.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издатa од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 6 (шест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или;

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

Члан 13.

Испоручилац се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана предвиђеног за потпуно извршење обавеза испоручиоца.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац:

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

ВИША СИЛА

Члан 14.

Уколико после закључења овог споразума наступе околности више силе, које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 16.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Испоручиоцу 2 (два) примерка оквирног споразума.

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                                 ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

Милета Ђоровић, директор

XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга организације и реализације екскурзија за ученике Основне школе „Јован Ристић“, број јавне набавке 03/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0076.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.