Летопис 2017/2018

 

 

 

 

Основна школа „Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школска година је почела на време, 01. септембра 2017.године. У току године поштован је Правилник о календару и упутства, тако да је наставна година за ученике VIII разреда завршена 31. маја, а за ученике од I-VII разреда 14. јуна 2018.године.

Нaстaвa je у пoтпунoсти стручнo зaступљeнa. Тeшkoћу чини то што вeлиkи брoj нaстaвниka ради сa нeпуним рaдним врeмeнoм (рaдe у двe шkoлe), што oтeжaвa oргaнизaциjу и изрaду рaспoрeдa чaсoвa, као и извођење осталих облика васпитно-образовног рада. Осим тога, одређени број наставница је отишао на боловање, тако да су ученици неких одељења мењали и наставнике који им предају и одељењске старешине.

Нормативна и правна регулисаност рада школе видљива је у шкoлским документима.

Ученици свих одељења првог, трећег, петог и седмог разреда чинили су једну, тзв. „непарну“ смену, а ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда чинили су другу, тзв. „парну“ смену, а наставу су похађали и пре и после подне – са седмичном променом.

За ученике првог и другог разреда организован је продужени боравак (по три групе у првом и у другом разреду), с тим што је, за ученике млађих разреда био организован прихват ученика од 07,00 часова сваког радног дана.

За ученике млађих разреда, настава у поподневној смени је почињала час раније, како би раније завршили наставу (а постојали су просторни услови за то).

У овој школској години имали смо 43 одељењa са 1116 ученика и то: 22 одељења у млађим разредима са 583 ученика и 21 одељење у старијим разредима са 533 ученика. С обзиром на велики број ученика који су желели да се упишу у нашу школу (а који нам територијално припадају или већ имају старију браћу и сестре који похађају нашу школу), формирано је 6 одељења првог разреда.

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе: Милета Ђоровић

Секретар: Светлана Јовановић

Психолог: Биљана Михаиловић

Педагог: Наташа Еремија

Библиотекар: Jaна Николајевић (Ана Никетић)

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Драгана Поповић

Разредна настава:

Први разред: Снежана Михајлов, Светлана Илибашић, Милка Ђоковић, Марија Јакшић, Тања Томашевић, Милица Андрић.

Други разред: Драгана Радосавњев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић, Велика Томић.

Трећи разред: Марина Петровић-Липовац, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Јована Спасић, Марија Кокотовић

Четврти разред: Споменка Трмчић, Андријана Шикл-Ерски, Сунчица Миладиновић, Јелена Лазаров, Мирела Радолић, Владанка Ирић.

Наставници разредне наставе у продуженом боравку: Иван Стојинов, Јована Словић, Јасмина Поповић, Мирјана Кончаревић, Ивана Костадиновић, Данијела Чоловић

Предметна настава:

Српски језик: Соња Чабрић, Милена Ђорђевић, Јасминка Стајчић, Јелена Ковачевић, Андријана Милошевић, Горана Глигоревић.

Енглески језик: Емина Милошевић, Александра Мијачић, Маријана Томашевић, Јасмина Вукић, Наталија Кашак.

Ликовна култура: Јадранка Дабић, Бранкица Кончаревић

Музичка култура: Татјана Грујичић-Пиперски, Ивана Велимировић, Марија Милановић.

Историја: Милена Танчић, Сања Петровић, Татјана Савић.

Географија: Ана Мирковић, Драгана Јовановић-Џакула, Урош Јокић

Физика: Весна Марковић, Босиљка Живановић, Светлана Живковић-Радета

Математика: Весна Ћурчић-Ћирић, Мира Николић-Алексић, Сузана Радичевић, Александар Промицаћ, Мирјана Спасојевић.

Биологија: Мирјана Страиновић, Катарина Тодоровић, Милица Крнета, Данијела Савић

Хемија: Јасмина Шапоњић, Силвија Грковић

Руски језик: Неда Тодосијевић

Немачки језик: Весна Глигоревић, Петка Качук, Јелена Проле

Техничко и информатичко образовање: Горан Станковић, Славица Стајчић, Душан Лакић, Владимир Цветковић, Ранко Гребовић, Горан Павловић.

Информатика и рачунарство: Анђела Ђоровић, Владимир Цветковић, Горан Павловић

Техника и технологија: Душан Лакић, Владимир Цветковић, Ранко Гребовић, Горан Павловић.

Физичко васпитање: Бранислав Ђоровић, Иван Перовић, Стево Поњавић.

Физичко васпитање-изабрани спорт: Бранислав Ђоровић, Иван Перовић, Стево Поњавић.

Физичко и здравствено васпитање: Милица Милетић, Бранислав Ђоровић

Грађанско васпитање: Весна Виријевић, Горана Глигоревић.

Верска настава-православна: Дејан Анђеловски, Милош Бузаџин, Станиша Уверић.

Верска настава-ислам: Елза Хаџић

Стручни органи школе су:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

У току школске године одржано је 17 седница Наставничког већа, што довољно говори о раду овог стручног органа.

СЕПТЕМБАР

01.09. Почетак наставе у школској 2017/18. година

04.09. Посета министра рада и Уницефа

06.09. Екипа Студија Б посетила је нашу школи и направила прилог о истој

06.09. Састанак стручног већа за развој школског програма

09.09. Састанак стручног већа за развој школског програма

07.09. Састанак стручног већа учитеља

13.09. Одржана прва седница Наставничког већа у овој школској години

14.09. Прва седница Школског одбора; седница Савета родитеља

15.09. Одржан иницијални тест из српског језика за ученике V и VII разреда

20.09. Први састанак Ученичког парламента

21.09. Одржан иницијални тест из математике за ученике V и VII разреда

21.09. Састанак Тима за подршку мигрантима

22.09. и 25.09. Стручно усавршавање у школи: Професор српског језика Јасминка Стајчић и професор разредне наставе Владанка Илић одржале су стручно предавање у школи; тема: Ученици мигранти и српски језик за странце.

26.09. Састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

28.09. Стручно усавршавање у школи – наставник техничког Горан Станковић одржао је угледни час у одељењу VIII-4; наставна јединица: Практична примена рачунара

28.09. Ученици Радивоје Ђурић VI-1 и Бранко Каначки VIII-1 учествовали у Првенству града у стоном тенису

ОКТОБАР

04.10. Одржана седница Педагошког колегијума

4.10. МУП – предавање ученицима 1. разреда „На путу ка безбедности“

09.10. Стручно усавршавање у школи - наставница математике Мирјана Спасојевић одржала је угледни час у одељењу VI-3; наставна јединица: Збир углова у троуглу-обрада

10.10. Састанак стручног већа за област језик и комуникације

10.10. Састанак стручног већа учитеља у продуженом боравку

12.10. Састанак тима за самовредновање

12.10. Састанак стручног већа математика и ТИО

13.10. Састанак стручног већа за област природних наука

13.10. Састанак тима за информисање

13.10. Састанак стручног већа за област физичког и здравственог васпитања

14.10. Посета манастирима Ваведење-Раковица-Милошев конак-црква Св.Петра и Павламанатир Св.Стефан-Сланци. Излет је реализован раније због временских прилика и могућности вероучитеља. За реализацију излета заслужни су вероучитељи Дејан Анђеловски, Милош Бузаџин и Станиша Уверић

16.10. Састанак тима за сарадњу са локалном средином

16.10. Одржана седница Педагошког колегијума

16.10. Систематски преглед за ученике I-1, III-1, V-1

16.10. Стручно усавршавање у школинаставница биологије Милица Крнета и наставница хемије Силвија Грковић одржале су предавање; тема: Обележавање дана здраве хране

17.10. Састанак тима за сарадњу са родитељима

17.10. Систематски преглед за ученике I-2, III-2, V-2

18.10. Систематски преглед за ученике I-3, III-3, V-3

19.10. Одржана друга седница Наставничког већа у овој школској години

19.10. Састанак тима за подршку ученицима/мигрантима

19.10. Стручно усавршавање у школи- наставница немачког језика Јелена Проле одржала је угледни час у одељењу VI-2; наставна јединица: In der Kantine- Speisekarte

19.10. Одржана хуманитарна трка под називомТрка за срећније детињство

22.10. Тродневна ескурзија за ученике осмих разреда ОШ ,,Јован Ристић" је почела 22.10 . 2017. године. Ученици у пратњи одељењских старешина су кренули преко Рудника и Чачка до Mанастира Благовештење ( упокојени Патријарх српски господин Павле се у том манастиру замонашио). Затим су обишли старо село ,,Сирогојно" и посетили музеј на отвореном. Након обиласка и краће паузе упутили су се ка Златибору где су имали, вечеру, дискотеку и преноћиште. Сутрадан су, након доручка, отишли на Мокру Гору где су се возили чувеним ,, Ћиром". тј. Шарганском осмицом. Убрзо после тога су отишли на Мећавник где су са локалним водичем шетали етно селом чувеног редитеља Емира Кустурице, све до ручка. Ручак је био организован у Кремни. Након ручка су се вратили на Златибор где је била спремљена вечера и организована дискотека. Сутрадан 24.10.2017. године су се након ручка уз успутна задржавања ради одмора, упутили пут Београда.

23.10. Стоматолошки преглед за ученике IV-1, IV-2

23.10. Систематски преглед за ученике I-6, V-6, VII-1

24.10. Састанак тима за заштиту деце од насиља

24.10. Систематски преглед за ученике I-5, III-5, VII-2, VII-3

25.10. Стоматолошки преглед за ученике IV-3, IV-4

25.10. Систематски преглед за ученике V-5, VII-4, VII-5

25.10. Састанак стручног већа за област друштвених наука

25.10. Реализован је једнодневни излет за ученике првог разреда. Дестинација: Београд-Вршац- манастир Месић- Девојачки бунар- Београд. Реализатор: MIVEX агенција. На излет је ишло свих шест одељења , укупно 141 ученика.

25.10. Ученици пет одељења трећег разреда наше школе ишли су на једнодневни излет. Ученици су посетили: Деспотовац- Ресавску пећину, манастир Манасију, Природњачки центар са поставком диносауруса у Свилајнцу. На екскурзију је кренуло 116 ученика и пет наставника. Ученике свих пет одељења су водиле одељењске старешине. Једнодневна екскурзија је реализована у организацији Туристичке агенције „Мivex“. Превозник , агенција " Мivex и Ласта“, обезбедила је пријатно путовање удобним, новим и изузетно чистим аутобусима.

26.10. Састанак тима за инклузивно образовање

26.10. Реализован је једнодневни излет за ученике другог разреда. Укупно је ишло 123 ученика. Посећен је музеј хлеба „Јеремија“ у Пећинцима. Путовање је настављено до Обедске баре. Посећено је село Купиново. Ту је био ручак и обилазак етно-парка, цркве Светог Луке и ловачког дома у Доњем Товарнику.

26.10. Реализован је једнодневни излет за 140 ученика IV разреда у организацији агенције „ Мивекс“. Излетом је била обухваћена посета Тополи, комплексу Опленац, Орашцу са обиласком Марићевића јаруге и музеја.

27.10. Стоматолошки преглед за ученике IV-5, IV-6

27.10. Састанак стручног већа за област уметности

30.10. Састанак стручног већа учитеља

30.10. Стручно усавршавање у школи- психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање Препознавање даровитости

30.10. Стоматолошки преглед за ученике III-1, III -2

30.10. Ученици I-6 су посетили школску библиотеку

31.10. Стручно усавршавање у школи- психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање Препознавање даровитости

* У нашој школи Дечју недељу обележили смо низом активности.

- У понедељак 02.10.2017.године ученици су упознати са традицијом и значајем обележавања Дечје недеље у свету и код нас;

- У уторак 03.10.2017.године ученици млађих разреда су са својим учитељима осликавали школско двориште, кредама у боји, на тему: „Градимо мостове међу генерацијама!“ ;

- У среду 04.10.2017.године учитељи и наставници физичког васпитања организовали су дечје игре, по избору деце, у школском дворишту (током једног школског часа);

- У четвртак 05.10.2017.године учитељи и разредне старешине су организовали турнир у друштвеним играма, током једног школског часа, које су играли баке, деке и родитељи;

- Последњег дана обележавања Дечје недеље организована је изложба најбољих ликовних и литерарних радова ученика наше школе, на темуГрадимо мостове међу генерацијамаЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА!“

*** На ликовном конкурсуГрадимо мостове међу генерацијама - ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА!“ у нашој школи, у категорији млађег узраста:

- 1.место освојили су Мања Милетић III/1и Маја Ђорђевић II/2

- 2.место освојили су Хана Ћосовић II/1 и Сташа Митровић III/2

- 3.место освојили су Лана Варошчић I/5 и Марија Новаковић IV/5.

Поред тога истакнути су још неки добри радови ученика. На ликовном конкурсу учествовали су и ученици-мигранти који похађају нашу школу. Најбољи рад ученика-мигранта је такође истакнут на изложби наше школе.

НОВЕМБАР

02.11. Стоматолошки преглед за ученике III-4, III-5

03.11. Одржана трећа седница Наставничког већа

03.11. Офтамолошки преглег за ученике седмог разреда

03.11. Састанак тима за самовредновање

06.11. Одржана седница Педагошког колегијума

06.11. Стручно усавршавање у школи- наставници физичког васпитања Стево Поњавић и Иван Перовић одржали су угледни час у одељењима VI -3, VI-4; наставна јединица: Кошарка- двокорак

08.11. Припадници МУП-а ученицима седмог разреда одржали су предавањеЖивот је један- дрога је смрт

13.11. Стручно усавршавање у школи- професор разредне наставе Милка Ђоковић одржала је угледни час из српског језика у одељењу I-3 ; наставна јединица: Читамо и пишемо научена слова- настава на више нивоа сложености

14. и 15.11. Извршено је спољашње вредновање рада школе (вредновано је 32 часа, извршен увид у документацију, обављено 7 интервјуа: са наставницима, ученицима, родитељима, школским одбором, директором, стручним сарадницима и осталим запосленим у школи). Општи квалитет рада школе оцењен је оценом 3 (три). Највиши квалитет школа је остварила у области „Школски програм и Горидшњи план рада“ (сви стандарди остварени на нивоу четири). Области квалитета „Етос“, „Ресурси“, „Организација рада и руковођење“, „Подршка ученицима“ и „Образовна постигнућа ученика“ такође карактеришеоствареност свих стандарда, али нису сви стандарди остварени на највишем нивоу. У области квалитета „Настава и учење“, од седам утврђених стандарда, три су остварена, а четири стандарда су неостварена (Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика; Ученици стичу знања на часу; Наставник ефикасно управља процесом учења на часу; Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења). Након добијања Извештаја, директор је формирао тим који је урадио План унапређивања рада школе након спољашњег вредновања. Са реализацијом активности се започело од другог полугодишта и потребно је наставити и у школској 2018/2019.години.

16.11. Одељењска већа за ученике од I - IV разреда

17.11. Одељењска већа за ученике од V- VIII разреда

17.11. Стручно усавршавање у школипрофесор физике Босиљка Живановић одржала је угладни час у одељењу VII-3; наставна јединица: Трећи Њутнов закон- систематизација градива сила и кретање

20.11. Одржана четврта седница Наставничког већа у овој школској години

23.11. Састанак Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

23.11. Одржан састанак Савета родитеља

23.11. Одржан састанак Школског одбора

23.11. Састанак Тима за подршку ученицима/мигрантима

29.11. Састанак стручног већа за област језик и комуникације

29.11. Стручно усавршавање у школи- професор музичке културе Марија Милановић одржала је угледни час у одељењу 7-3; наставна јединица: Лимени дувачки инструментиувод. Труба

30.11. Стручно усавршавање у школипрофесор енглеског језика Наталија Кашак одржала је угледни час у одељењу I-5; наставна јединица: He*s, She*s

ДЕЦЕМБАР

4.12. Стручно предавање у школи- школски психолог Биљана Михаиловић одржала је предавањеСтереотипи и предрасуде

7.12. Стручно усавршавање у школи – професор математике Весна Ђурђић одржала је угладни час у одељењу VII-4; наставна једницица: Обим и површина многоугла

8.12. Састанак Тима за заштиту од насиља,злостављања и занемаривања

08.12. Одржан Педагошки колегијум

11.12. Стручно усавршавање у школипрофесор биологије Мирјана Страиновић одржала је угледни час у одељењу V-5; наставна јединица: Цветграђа,улога

14.12. Ученици од четвртог до осмог разреда посетили су Фестивал науке на Београдском сајму. Седам наставника, међу којима је и Ана Мирковић, били су у пратњи стотри ученика наше школе.

14.12. Стручно усавршавање у школи-професор музичке културе Татјана Грујичић-Пиперски одржала је угледни час у одељењу V-1; наставна јединица: Ти једина“- народна песма из Србије

21.12. У холу школе одржан Новогодишњи базар - ученици првог и трећег разреда учествовали су на Новогодишњем базару. Базар је био продајног карактера, а ученици су продавали рукотворине које су израђиване на радионицама.

21.12. Састанак Тима за инклузивно образовање

22.12. Одржан Педагошки колегијум

22.12. Одржано школско такмичењеЧиталићи кликераши

25.12. Организован излет за ученике мигранте. Ученици су посетили Авалу, Авалски торањ и Калемегдан.

26.12. Одржана пета седница Наставничког већа у овој школској години

28.12. Састанак Тима за подршку мигрантима

ЈАНУАР

10.01. Састанак Тима за заштиту од насиља злостављања и занемаривања

12.01. Одржана шеста седница Наставничког већа у овој школској години

12.01. Састанак Тима за социјална питања

13.01. Одржан семинар у школи: „ Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

14.01. Одржан семинар у школи: „ Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

16.01. Састанак стручног већа за област математика, техничко и информатичко образовање и информатика

17.01. Школско такмичење из српког језика за ученике V и VII разреда

17.01. Стручно усавршавање у школи- професор техничког образовања Славица Стајчић

држала је угледни час у одељењу VI-3; наставна јединица: Коришћење сунчеве енергије

17.01. Састанак стручног већа за област друштвене науке

18.01. Састанак стручног већа за област уметности

18.01. Школско такмичење из српског језика за ученике VI и VIII разреда

19.01. Школско такмичење из математике за ученике од III-VIII разреда

19.01. Састанак стручног већа за област језик и комуникације

21.01. Стручно усавршавање у школи- професор разредне наставе Владанка Ирић одржала је угледни час у одељењу IV-6; наставна јединица: Глаголи- појам и основна значења презента, перфекта и футура

22.01. Састанак стручног већа за област друштвене науке

23.01. Састанак Школског одбора

24.01. Састанак стручног већа за област физичко и здравствено васпитање

26.01. Састанак Педагошког колегијума

26.01. Психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитеље под називомКако васпитавати 1“

26.01. Организована хуманитарна акција прикупљања гардеробе, играчака за децу из наше школе којима је помоћ потребна.

26.01. Школско такмичење из хемије

26.01. На општинском такмичењуЗлатна сиренау соло певању наши ученици су остварили следеће резултате:

Петра Милић VI-3 „Еј драги драги божуре сади“, народна домаћа, друго место

Маја Илић VI-5 „ Ноћас нису сјале“, староградска, друго место

Елена Камберов VI-4 „Јаре моје“, народна домаћа, треће место

Милица Родић VI-5 „Македонско девојче“, народна страна, треће место

Анастасија Станковић VI разред и Сара Крајновић VI разред, „Густа ми магла падала“, народна домаћа, друго место

Стефан Јосиповић VIII-4 „Креће се лађа француска“, похвала

26.01. Ученици наше школе освојили су 3. место на школском такмичењу у кошарци

31.01. Одељењска веће I–IV разреда

31.01. Одељењска већа V-VIII разреда

ФЕБРУАР

01.02. Одржана седма седница Наставничког већа у овој школској години

13.02. Школско такмичење из биологије

14.02. Састанак стручног већа за област језик и комуникације

19.02. Школско такмичење из географије

20.02. Састанак Тима за подршку ученицима/мигрантима

21.02. Школско такмичење из историје

26.02. Психолог школе Биљана Михаиловић одржала је предавање за родитеље под називомКако васпитавати 2“

26.02. Стручно усавршавање у школи: педагог школе Наташа Еремија одржала је предавањеШколска и педагошка документација“; психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицуОцењивање

26.02. Састанак Школског одбора

27.02. Стручно усавршавање у школи: педагог школе Наташа Еремија одржала је предавањеШколска и педагошка документација“; психолог школе Биљана Михаиловић одржала је радионицуОцењивање

28.02. Састанак Тима за заштиту од насиља злостављања и занемаривања

МАРТ

01.03. У организацији МУП-а одржано предавање за родитеље; тема: Електронско насиље, заштита на интернету

05.03. Састанак Тима за израду Плана за унапређење квалитета рада ОШЈован Ристић

06.03. Стручно усавршавање у школи- професор разредне наставе Милица Андрић одржала је угледни час у одељењу I-6; наставна јединица: „Бајка о лабуду“, Десанка Максимовић / обрада кроз игру

07.03. Одржана осма седница Наставничког већа у овој школској години

09.03. Школско такмичење у цртању карикатура за ученике од V-VIII разреда

09.03. Школско рецитаторско такмичење

13.03. Волонтери ЦР Палилула за ученике петог разреда одржали су предавањеТрговина људима

13.03. Састанак Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

13.03. Састанак Школског одбора

15.03. Одржано математичко такмичењеКенгур без граница

22.03. У акцији Читам, па шта, коју је организовала Библиотека града Београда, запаженим приказима књигаШешир професора Косте ВујићаМилована Витезовића, „АфрикаКолин Крејг иЗбогом мојих петнаест годинаКлода Кампања ученица наше школе Ања Синђић VIII4, остварила је пласман на општински ниво такмичења.

29.03. Састанак Школског одбора

АПРИЛ

07.04. Сви ученици од првог до четвртог разреда осликавали су ускршња јаја за манифестацију ВЕЛИКИ УСКРШЊИ КАРНЕВАЛ у организацији Градске Општине Палилула и АСОЦИЈАЦИЈЕ БЕОГРАДСКИ МАНИФЕСТ, која је била хуманитарног карактера. На Ташмајдану су учитељице Андријана Шикл Ерски и Снежана Михајлов са шесторо ученика представиле нашу школу.

15.04. На општинском такмичењуШта знаш о саобраћајукоје је одржано у ОШСтеван Сремацученици наше школе заузели су друго место у генералном пласману. Ученица наше школе Марија Остојић 7/3, пласирала се на градско такмичење које се одржава 12. 5. 2018. године у Пионирском граду.

16.04. Одељењска већа за ученике од I - IV разреда и од V -VIII разреда

17.04. Одржана девета седница Наставничког већа у овој школској години

17.04. Стручно усавршавање у школи- наставник математике Сузана Радичевић и наставник географије Ана Мирковић одржале су интердисциплинарни час у одељењу VIII-4; наставна јединица: „Примена система линеарних једначинау кабинету географије

17.04. Одржан IV састанак Савета родитеља

18.04. Некадашњи капитен фудбалске репрезентације Србије Дејан Станковић, у акцији компаније Марбо "Покажи фудбалску страст", уручио је данас лопте ученицима наше школе. Станковића и министра спорта и омладине Вању Удовичића дочекао је велики број деце која су хтела да се фотографишу и добију аутограм од трофејних спортиста. Бивши ас Црвене звезде, Лација, Интера и репрезентације показао је у сали наше школе да га и даљеслуша лоптапостизањем гола из пенала и то док је на голу био министар Удовичић. Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Весна Недељковић захвалила се компанији Марбо на акцији, а директор компаније Марбо Ненад Мишчевић изразио је велико задовољство због почетка акције.

Фотографија преузета са сајта www.lobi-info.rs

18.04. Састанак Школског одбора

18.04. Стручно усавршавање у школи- наставник историје Сања Петровић одржала је угледни час у одељењу VII-1; наставна јединица: „Српска револуција (систематизација)“ у кабинету историје

19.04. Стручно усавршавање у школи- професор разредне наставе Тања Томашевић одржала је угледни час у одељењу I-5, из предмета Свет око нас, наставна јединица: „Сличности и разлике између биљакау учионици одељења I-5

20.04. Састанак стручног већа за језик и комуникацију на коме је разговарано о стручном усавршавању, резултатима са такмичења, активностима које су предложене Планом за унапређивање квалитета рада школе...

20.04. Свечаном приредбом прославили смо ДАН ШКОЛЕ, на којој су учествовали ученици свих разреда. Учествовало је укупно 59 ученика (15 – део хора; 14 – део 6/3; 8 - мултимедијална секција, енглески и немачки језик; 4 – руски језик; 10 – ученици млађих разреда; 8 – глумци једночинке).

23. и 24.04. Стручно усавршавање у школиодржана је едукативно-искуствене радионица за наставникеТимски ради едукативна радионицаПраћење напредовања ученика и евиденцијакоје је водила психолог школе Биљана Михаиловић

26.04. Стручно усавршавање у школиУпознавање са онлине семинаромДобра припрема за час, успешан час“, предавачи: Јадранка Дабић, наставник ликовне културе, Силвија Грковић, наставник хемије и Славица Стајчић, наставник техничког и информатичког образовања

27.04. Стручно усавршавање у школи - професор енглеског језика Емина Милошевић одржала је угледни час у одељењу 5-4, наставна јединица: „Mut’s holiday-story“ у кабинету за енглески језик

27.04. Стручно усавршавање у школинаставник разредне наставе у продуженом боравку Иван Стојинов одржао је радионицуПишемо поезију

МАЈ

03.05. Настава у природи реализована је у периоду од 3. маја до 10. маја 2018. године, у Бањи Врујци. На наставу у природи укупно је ишло 38 (тридесет осам) ученика, и то из одељења I-2 15 (петнаест) ученика и из одељења I-5 23 (двадесет три) ученика. Реализатори наставе у природи су учитељице Светлана Илибашић и Тања Томашевић, а организатор услова путовања туристичка агенција „Vanja Travel“ .

05.05. У периоду од 5. маја до 12. маја 2018. године, ученици одељења III 2 и III 5 наше школе, похађали су наставу у природи. Наставу у природи је похађало 18 ученика одељења III 2 и 15 ученика одељења III 5 ( укупно 33 ученика). Ученике су водиле одељењске старешине Јелена Јованић и Марија Кокотовић. Ученици су били смештени у хотелу „Вива спорт“ у селу Сирогојно на Златибору.

08.05. Стручно усавршавање у школи – наставник разредне наставе у продуженом боравку Мирјана Кончаревић одржала је угледни час у одељењима 2-3 и 2-5, из предмета Свет око нас, наставна јединица „22. април – Светски дан планете Земље“ у учионици број 6

10.05. Настава у природи за ученике другог разреда реализована је од 10.5.2018. до 17.5.2018. године на Дивчибарама у хотелу Пепа у организацији туристичке агенције „Мивекс“. На рекреативну наставу ишли су ученици из II-1, II-2, II-4 и II-5 одељења, укупно 82 ученика.

10. и 11.05. Реализована је екскурзија седмог разреда је у организацији туристичке агенције „MIVEX“. На пут је кренуло 5 предметних наставника и 61 ученик. Први дан посећена је ергела „Зобнатица“, Палићки зоолошки врт и Палићко језеро. Ноћење и вечера су организоване у хотелу „Патриа“ и посета дискотеци у центру Суботице. Други дан, после доручка, организован је обилазак Суботице, ручак и пут је настављен ка Сомбору где је посећена галерија „Милан Коњовић“. Слободно време искоришћено је за обилазак знаменитости Сомбора. Повратак испред школе је био око 19 часова.

11.05. Одржана десета седница Наставничког већа у овој школској години

11.05. Стручно усавршавање у школи - професор музичке културе Татјана Грујичић Пиперски одржала је угледни час у одељењу 5-3, наставна јединица: „Певање и свирање песама у различитим тоналитетимау кабинету музичке културе

16.05. У периоду од 16. – 23. маja 2018. реализована је настава у природи на Тари у објекту Vila Tara Lux. Наставом su билa обухваћенa 63 ученика четвртог разреда и то : IV/1, IV/4, IV/5. Наставу је организовала агенција „Vanja travel“.

21.05. Састанак Педагошког колегијума

23. 05. У периоду од 23. – 30. маja 2018. реализована је настава у природи на Тари у објекту „Вила Тара лукс“, Калуђерске баре. Наставом су билa обухваћенa 62 ученика четвртог разреда и то: IV/2, IV/3, IV/6. Наставу је организовала агенција „Вања травел“

24.05. Посета МузејуНикола Тесла“, 69 ученика 8. разреда у пратњи наставнице Славице Стајчић посетили су поменути Музеј

29.05. Школа је организовала бесплатни једнодневни излет за ученике од 4. до 8. разреда који су постигли добре резултате на такмичењима (око 50-так ученика) и наставнике пратиоце у Виминацијум и Сребрно језеро

30.05. Стручно усавршавање у школи - професор енглеског језика Маријана Томашевић одржала је угледни час у одељењу 5-2, наставна јединица: „My countryу кабинету за енглески језик

ЈУН

04.06. Реализована је једнодневна екскурзија за ученике шестог разреда. Маршрута екскурзије је била Борча – Природњачки центар Србије у Свилајнцу – манастир Манасија – Ресавска пећина – Борча, у организацији и пратњи водича туристичке агенције „Mivex“. На екскурзију је путовало 100 ученика (6/1 - 16 ученика, 6/2 – 21 ученик, 6/3 – 20 ученика, 6/4 – 21 ученик и 6/5 – 22 ученика) и одељењске старешине Ана Мирковић (6/1), Сузана Радичевић (6/2), Јадранка Дабић (6/3), Јасминка Стајчић (6/4) и Горана Глигоревић (6/5).

04.06. Стручно усавршавање у школи - наставник разредне наставе у продуженом боравку Ивана Костадиновић је реализовала угледну радионицу ,,Чувајмо здравље’’

05.06. Стручно усавршавање у школи - наставник разредне наставе у продуженом боравку Јасмина Поповић је реализовала угледну радионицу-причаоницуКад порастем,волео бих да будем...“.

05.06. Састанак Одељењских већа 8. разреда

06.06. Седница Наставничког већа

28.06. Састанак Одељењских већа млађих и старијих разреда

29.06. Седница Наставничког већа

ЈУЛ

03.07. Седница Наставничког већа

АВГУСТ

20.08. Седница Наставничког већа

29.08. Седница Наставничког већа

31.08. Седница Наставничког већа

УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

Децембра 2016-те, након укључивања у пројекат, у школи је формиран Тим за подршку образовању ученика/миграната. У школској 2017/2018. школу је похађало, са различитом дужином трајања, 20 ученика-тражилаца азила (9 девојчица и 11 дечака), 13 Авганистанаца, 3 Ирачана, 3 Курда и 1 Иранац. Сви ученици су похађали наставу у „непарној“ смени – у трећем, петом и седмом разреду.Уз прилагођавање, настава се одвијала сваког дана, с тим што су ученици у школи боравили по четири часа (од којих је један обавезно био час српског језика, а остало су били часови или по распореду одељења или допунски часови наставних). Током реализације активности, Тиму су се придружили и други заинтересовани наставници, а ученици школе су били добри помагачи својим вршњацима у прилагођавању на школске услове.Чланови Тима су учествовали у више испитивања о процесу укључивања миграната, а рад са ученицима-мигрантима отворио је могућност похађања различитих облика стручног усавршавања. За Пројекат „Подршка укључивању ученика миграната у образовни систем Републике Србије“ школа је добила и значајан новчани грант. Тим је остварио сарадњу са Центром за образовне политике, УНИЦЕФ-ом, АДРА, International Rescue Committee (Пројекат„Лековите учионице“ – програм социо-емоционалног учења) . Захваљујући квалитетном раду, УНИЦЕФ је, осим ученицима-мигрантима, и свим ученицима наше школе поклонио ранчеве са школским прибором на почетку школске 2017/2018.године, када су школу посетили високи представници УНИЦЕФ-а, Комесаријата за избеглице, Министарства просвете и Министарства рада и социјалног старања – што је било и медијски пропраћено.

Већ трећу годину у нашој школи спроводи се Пројекат "Учење кинеског језика у школама у Србији", у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и НР Кина. Кинески језик је реализовати као факултативни предмет кроз један час недељно. Похађали су га ученици 3-6. разреда, а часове је изводила наставница из Кине.

Фонд Б92 покренуо је почетком 2017. националну акцију „Битка за знање“. Јављањем на конкурс, наша школа се укључила у ову акцију. КОДиграње је акција која има за циљ да основне школе у Србији добију довољан број наставних алата - mBotrobota,уз којих деца уче да програмирају. Разумевање базичног програмирања, осим што је део описмењавања за 21.век, учи децу логичком размишљњу, подстиче њихову креативност и, што је најважније – изграђује њихово самопоуздање.

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА школска 2017/2018.

општинско

градско

републичко

1.

Лука Тошић

2-2

2.местоЧиталићи-кликераши

2.

Коста Главинић

2-3

3.местоЧиталићи-кликераши

3.

Лазар Белецки

2-5

1.местоЧиталићи-кликераши

4.

Војин Цвијетић

3-1

3. место – такмичење из матемарике

-„Кенгур без граница“- похвала

5.

Лена Кашак

3-2

2.место - рецитатори

1.место – математика

-похвала – „Кенгур без граница

6.

Андреј Јончић

3-2

1.местоЧиталићи-кликераши

7.

Ана Милошевски

3-3

1.местоЧиталићи-кликераши

8.

Душан Зебић

3-4

3. место –математика

-похвала – „Кенгур без граница“

9.

Нађа Јерковић

3-5

-„Читалићи Кликераши“

10.

Растко Тодосијевић

3-5

-похвала –„Кенгур без граница“

11.

Лара Стевановић

4-1

1.место-„Читалићи кликераши“

3.место - Литерарни конкурс

„Не дам ни за шта на свету“

12.

Богдан Вујатовић

4-2

2.место-математика

13.

Милица Новковић

4-2

2.место-математика

14.

Урош Туркуљ

4-2

2.место-математика

15.

Павле Јоловић

4-3

2.место- математика

16.

Миња Стаменковић

4-3

3.место- математика

17.

Теодора Величковић

4-3

3.место- математика

18.

Лазар Малуцков

4-4

1.место- математика

19.

Марко Грујић

4-4

2.место- математика

20.

Лука Ранковић

4-4

2.место- математика

21.

Исидора Прокопљевић

4-4

1.место - Ликовни конкурс „Мој Београд“

22.

Петар Вујић

4-4

2.место - Ликовни конкурс„ Сањао-ла сам“

23.

Алекса Ђокић

4-5

3.место - математика

24.

Марија Новаковић

4-5

1.место - Ликовни конкурс: „Мали Пјер

25.

Никола Прпа

4-6

1.место - математика

26.

Андреј Стојановић

4-6

3.место- математика

27.

Павле Радаковић

4-6

3.место-математика

28.

Нађа Шабан

5-3

3.место - Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)

-Српски језик (ЧИТАЛИЋИ)

3.место - историја

Учешће- Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)

29.

Василиса Шабан

5-3

3.место - Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)

30.

Александра Цветановић

5-3

3.место - Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)

31.

Сања Павловић

5-3

3.место – историја

32.

Петар Радунковић

5-3

3.место –биологија

33.

Димитрије Воркапић

5-3

2.место – техничко и информатичко

Учешће- ТИО

34.

Милица Родић

5-5

3.место – музичка култура

35.

Марко Ђукановић

5-6

3.место –биологија

36.

Милица Орбовић

6-1

1.место - Српски језик (ЧИТАЛИЋИ)-

2.место - биологија

1.место - Српски језик (ЧИТАЛИЋИ)

-учешће

37.

Вук Пауновић

6-1

2.место - Српски језик

(ГРАМАТИКА)-

38.

Никола Радичевић

6-1

2.место – физика

3.место – математика

3.место - ТИО

-похвала -физика

-похвала-математика

-похвала – ТИО

39.

Јовановић Марко

6-1

1.место - џудо

1.место – џудо

1.место - џудо

40.

Филип Драшковић

6-1

1.место - атлетика

3.место - атлетика

41.

Самра Мустафа

6-5

2.место - Српски језик (ГРАМАТИКА)-

3.место - физика

42.

Ивана Глишић

6-5

2.место - Српски језик (ГРАМАТИКА)-

2.место – физика

2.место – математика

Похвала – математика

43.

Исидора Бркић

6-5

1.место - Српски језик (РЕЦИТАТОРИ)

1. место за најбољу женску улогу (Кратке драмске форме)

3.место – биологија

44.

Гаврил Вујић

6-5

1. место на ли. конкурсу „Лепо је волети“ посвећеном Мики Антићу (ДКЦБ)

2. место на лит.конкурсу „Мој смешни свет“ посвећеном Брани Цветковићу (ДКЦБ)

1.место - финалиста, а затим и апсолутни победник Фестивала поезије београдских основних школа „Мали победник“

1. место на регионалном фестивалу „Дјечије царство“ у Бањалуци

2. место на међународном фестивалу „Марковдански дани“ у Панонији

-учешће (водитељ) на „Књижевном маратону“ (пројекат Београдски читач)

45.

Катарина Каплановић

6-5

3. место на (општинском) литерарном конкурсу Дечје недеље (Пријатељи деце Палилула)

46.

Вук Босанац

6-3

2.место - Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)

3.место - ТИО

Пласман - ТИО

47.

Никола Дамњановић

6-3

3.место Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)-

2.место - историја

48.

Алекса Дракулић

6-5

1.место – физика

2.место - историја

3.место - физика

Похвала - физика

49.

Елена Камберов

6-3

3.место – музичка култура

50.

Петра Илић 6-3

6-3

2.место – музичка култура

51.

2.место Маја Илић

6-3

2.место – музичка култура

52.

Анастасија Станковић и Сара Крајновић(дует)

6

2.место – музичка култура

53.

Лука Шпановић

7-2

3.место - биологија

54.

Алекса Алексовски

7-2

3.место - биологија

55.

Сара Алексић

7-3

3.место - Српски језик (СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА)-

56.