О Д Л У К А о покретању поступка јавне набавке-Настава у природи ученика

Наручилац

Основна школа „Јован Ристић“

 

Адреса

Беле Бартока 48а

 

Место

11211 Борча

Број одлуке

70

 

Датум

28.01.2020. године

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Јован Ристић“ доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ отворени поступак јавне набавке, обликован по партијама, ради закључења оквирног споразума – Настава у природи ученика, редни број ЈН 01/20 ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.

Партија 1

Настава у природи ученика првог разреда, процењене вредности 2.500.000,00 динара

Партија 2

Настава у природи ученика другог разреда, процењене вредности 2.500.000,00 динара

Партија 3

Настава у природи ученика трећег разреда, процењене вредности 2.500.000,00 динара

Партија 4

Настава у природи ученика четвртог разреда, процењене вредности 2.500.000,00 динара

1) Врста предмета јавне набавке:

 

Добра

 

Услуге

x

 

Радови

 

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Настава у природи ученика

Процењена вредност јавне набавке

10.000.000,00 динара

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање

Средства за ову јавну набавку биће обезбеђена у финансијском плану наручиоца из средстава родитеља, на конту 423911.

3) Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације

У року од 10 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну набавку.

Достава Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на објављивање на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

У року од два дана од завршетка рада на припреми Конкурсне документације.

Рок за подношење и отварање понуда

Понуде се подносе у законском року од најмање 30 дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки односно на интернет страници Наручиоца. Отварање понуда одржаће се у просторијама Наручиоца у дану истека рока за подношење понуда.

Рок за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета у року од 25 дана од дана у коме се врши отварање понуда.

Рок за закључење оквирног споразума

Оквирни споразум ће бити закључен у року од 8 дана од стицања услова предвиђених Законом.

4) Предмет јавне набавке обликован је у више партија:

x

 

 


Да Не

 

Одговорно лице

Милета Ђоровић

 

Линкови

  1. http://www.mp.gov.rs Министарство просвете Србије
  2. http://www.bozidarac.rs/
  3. http://www.dkcb.rs Дечји културни центар Београд
  4. http://sr.wikipedia.org Интернет енциклопедија
  5. http://www.ng-junior.org Национална географија
  6. http://www.arhimedes.rs Математичко друштво "Архимедес"
  7. http://www.zvrk.co.rs Зврк - Информативно едукативни центар за децу
  8. http://www.bojanke.com Бојанке за децу
  9. http://www.coolmath4kids.com Забавна математика
  10. http://www.dms.rs Друштво математичара Србије

Ликовни радови

dsc_0084.jpg

OS Jovan Ristic, Bele Bartoka 48a, Borca, Administrator:Vlajkopit.